Join ISP
置顶

Second Circular The 6th International Conference of Palaeogeography

Source:胡琳Updated:Dec 12,2023762

            

 

Second Circular

The 6th International Conference of Palaeogeography

 

May 17–20, 2024

Nanjing, China

https://www.isp2022.org/en/conferences/

 

Theme: Life Evolution, Palaeogeography, and Resources

 

Introduction

The International Conference of Palaeogeography (ICP) is a biennial event that aims to foster international academic exchange and interdisciplinary collaboration in palaeogeography and related fields, including for example the prediction and exploration of energy and mineral resources worldwide. Since its inception in 2013, the ICP has been held five times, respectively in Beijing (2013), Beijing (2015), Chengdu (2017), Beijing (2019) and Wuhan (2022) in China. The International Society of Palaeogeography Council has decided that, based on the recommendation of the late honorary chairman of the International Society of Palaeogeography, Prof. Zeng-zhao FENG, the sixth ICP (ICP6) will take place in Nanjing, China in May 2024. ICP6 will be organized by Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS), together with some co-organizing institutions. It will be co-sponsored by the International Society of Palaeogeography, the Palaeontological Society of China, China University of Petroleum (Beijing), the Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography, and the Lithofacies Palaeogeography Professional Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry.

Sadly, Prof. Zeng-Zhao FENG passed away in January 2023. We would like to commemorate his great contributions to the development of global palaeogeography by holding this ICP6.

 

1. Organization

(1) Sponsors

The International Society of Palaeogeography (ISP)

The Palaeontological Society of China (PSC)

China University of Petroleum (Beijing)

Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography

Lithofacies Palaeogeography Professional Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry

(2) Organizer

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS)

(3) Co-organizers

State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy (LPS)

Stratigraphy and Paleontology Committee of the Geological Society of China

Coalfield Geology Committee of the Geological Society of China

Petroleum Geology Committee of the Chinese Petroleum Society

Jiangsu Palaeontological Society (JPS)

Northwest University (China)

Nanjing University

China University of Geosciences (Wuhan)

China University of Geosciences (Beijing)

China University of Petroleum (East China)

Central South University

Chengdu University of Technology

Zhejiang Institute of Geological Survey

Wuhan Center of China Geological Survey

Bureau of Natural Resources, Chaoyang City, Liaoning Province

Bureau of Natural Resources, Ningcheng County, Inner Mongolia Autonomous Region

People’s Government of Changshan County, Zhejiang Province

Mahasarakham University, Thailand

(4) Advisory Committee

Zengzhao FENG

Ziyuan OUYANG

Tingdong LI

Hongfu YIN

Yuchuan CHEN

Jishun REN

Jiayu RONG

Xu CHEN

Jiaqi LIU

Tieguan WANG

Suping PENG

Yongsheng MA

Mingguo ZHAI

Degan SHU

Longde SUN

Zhonghe ZHOU

Zhengtang GUO

Zhijun JIN

Yang LI

Ping’an PENG

Chengshan WANG

Fang HAO

Shuzhong SHEN

Jingwen MAO

Caineng ZOU

Xusheng GUO

Shucheng XIE

Min ZHU

(5) Scientific Committee

Chairman: Shenghe WU, David A.T. HARPER

Vice chairman: Suping PENG, Maoyan ZHU, Ian D. SOMERVILLE

Secretary General:  Bo WANG, Santanu BANERJEE, Daidu FAN

Member: 

Matthias ALBERTI

Armstrong-Altrin John S.

Zhiqiang BAI

Emese M. BORDY

Robert V. BURNE

Yingchang CAO

Jitao CHEN

Zhongqiang CHEN

Tao DENG

Peter DRUSCHKE

Junxuan FAN

Margaret L. FRAISER

Franz T. FÜRSICH

Dengfa HE

Youbin HE

Mingcai HOU

Yuangeng HUANG

Bin HU

Mingyi HU

Xiumian HU

Hong HUA

Zaixing JIANG

Zhenkui JIN

Stephen KERSHAW

Piotr KRZYWIEC

Hongwei KUANG

Xulong LAI

Chao LI

Chengyan LIN

Chunming LIN

Stefania Nunzia LISCO

Hao LIU

Jianbo LIU

A.J. (Tom) van LOON

Spencer G. LUCAS

Massimo MORETTI

Axel MUNNECKE

Haikuan NIE

Emilia Le PERA

Tadeusz Marek PERYT

Fotini A. POMONI

Mihai Emilian POPA

Hairuo QING

Ganapathy SHANMUGAM

Subir SARKAR

Longyi SHAO

Xiaoying SHI

Zhiqiang SHI

Dechen SU

Ping WANG

Yongdong WANG

Mongkol UDCHACHON

Huaguo WEN

Huaichun WU

Yasheng WU

Yinye WU

Benzhong XIAN

Lida XING

Jianghai YANG

Renchao YANG

Wan YANG

Xiaoqiang YANG

Taiju YIN

Dali YUE

Gavin YOUNG

Xunlai YUAN

Carlos ZAVALA

Changmin ZHANG

Shihong ZHANG

Shuichang ZHANG

Tingshan ZHANG

Xingliang ZHANG

Zhifei ZHANG

Yongyi ZHEN

Xiaomin ZHU

(6) Organizing Committee

Chairman:    Renbin ZHAN, Zhidong BAO

Vice chairman: Jun WANG, Bo WANG, Hairuo QING, Xiujuan ZHENG

Member:

Yue CAI

Jitao CHEN

Shiyue Chen

Xiaozheng CHEN

Xuanlong SHAN

Xiaofei FU

Qiang FU

Zhiqian GAO

Mingcai HOU

Mingyi HU

Diying HUANG

Guoxiang LI

Hua LIU

Jing LU

Dawei LÜ

Wenkun QIE

Chuanshang WANG

Wenhui WANG

Yi WANG

Yue WANG

Xiaolin WANG

Rongchang WU

Honghe XU

Jianxin YAO

Detian YAN

Zongjun YIN

Jianfang ZHANG

Zhiliang ZHANG

Fangcheng ZHAO

Xiaoming ZHAO

Xia ZHAO

Chuanming ZHOU

Secretary General: Yuandong ZHANG, Benzhong XIA

Vice Secretary General:  Yuan WANG, Bin WAN, Xiang FANG

Secretariat Office:

Lingzhi ZHANG

Junhui WANG

Chao LI

Linna ZHANG

Qing OUYANG

Xin WEI

Wenjie LI

Yuchen ZHANG

(7) Reviewing committee of the Awards for Best Presentations by Young Scientists/Students

Chairman: Ian D. SOMERVILLE

Member:

Franz T. FÜRSICH

Santanu BANERJEE

Piotr KRZYWIEC

Robert V. BURNE

Longyi SHAO

Wang YANG

Secretary General: Yuan WANG

2. Sessions and conveners

The academic activities of the conference will cover the broad fields of palaeogeography and its related disciplines, including biopalaeogeography, lithofacies palaeogeography, tectonic palaeogeography, global palaeogeographic reconstruction, resource palaeogeography, Quaternary palaeogeography, and so on.

Themes and sessions proposed by convenors are listed as below.


Themes

Sessions

Conveners

T1: Palaeogeography and major evolutionary events of life

Session T1-1: Palaeobiogeography and major biotic transitions

Maoyan ZHU, Mats O. MOLÉN, et al.

Session T1-2: Biological process in sedimentation

Yu PEI, Yuangeng HUANG, Pablo SUAREZ-GONZALEZ, Fei LI, William FOSTERSudipta Dasgupta

Session T1-3: Systematics, paleoecology and palaeogeography of hypercalcified sponges

Stephen KERSHAW, Qijian LI

Session T1-4: Sedimentology of mass extinctions and biotic crises

Markus ARETZ, Linhao FANG

Session T1-5: How do fossil data advance our knowledge of palaeoenvironments and palaeogeography?

Jinzhuang XUE, Lijun ZHANG, Zhikun GAI, Dangpeng XI, Changfu ZHOU

Session T1-6: Palaeogeography of bioliths: models and application in the exploration of petroleum and ore deposits

Yasheng WU, Zuozhen HAN, Yong’an QI, Yuefeng SHEN

Session T1-7: Current and fossil bioconstructions and reefs

Massimo MORETTI

Session T1-8: Palaeobotany and palaeogeography

Mihai Emilian POPA, Yongdong WANG

T2: Lithofacies palaeogeography and sedimentology

Session T2-1: Carbonate sedimentation: from facies analysis to global changes

Markus Aretz, Zhiqian GAO, Zhanfeng QIAO, Hengye WEI

Session T2-2: Carbonate platforms in Asia (in conjunction with IGCP projects 700 and 735)

Mongkol UDCHACHON, Clive BURRETT, Jitao CHEN, Wenhui WANG, Xiang FANG

Session T2-3: Non-marine carbonate sedimentology

Haitao SUN, Kunyu WU, Liu YANG

Session T2-4: Lacustrine depositional system and sequence stratigraphy

Carlos Zavala, Yinye WU, Jie XU

Session T2-5: Marine siliciclastic sedimentation: from process to basin research

Hongjun QU, Liang DUAN, Zhixin WEN, Zhaoming WANG

Session T2-6: Sediment gravity flows and deep-water sedimentology

Mats O. MOLÉN, Guangfa ZHONG, Zhiyuan GE, Benzhong XIAN

Session T2-7: Aeolian depositional systems and desert basins

Huan XU, Chihua WU, Juan Pedro RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Shuo CAO

Session T2-8: Fluvial and deltaic sedimentology

Daidu FAN, Changmin ZHANG, Junhui WANG, Xin SHAN, Wenjie FENG

Session T2-9: Small scale palaeogeography and sedimentary architecture

Dali YUE, Xiaoming ZHAO, Xianguo ZHANG, Wei LI

Session T2-10: Mixed depositional processes in coastal to shelf environments

Si CHEN, Entao LIU, Jie HE

Session T2-11: Volcanic activity: environmental impact and resource significance

Yongwei ZHAO, Shifa ZHU, Huafeng TANG, Tong HOU

T3: Tectonic palaeogeography and global palaeogeographic reconstruction

Session T3-1: Global palaeogeographic reconstruction

Shihong ZHANG, Yigui HAN, Qiang REN, Ross MITCHELL

Session T3-2: Control of compressional tectonics on depositional systems and palaeogeography

Piotr KRZYWIEC

Session T3-3: Tectonic palaeogeography and sedimentation

Xiumian HU, Dengfa HE

T4: Resource palaeogeography and sedimentary mineral deposits

Session T4-1: Deep-water deposition and petroleum geology

Renchao YANG, Guangyi HU, Benzhong XIAN, Xiaoming ZHAO

Session T4-2: Deep and ultra-deep reservoir and hydrocarbon accumulation

Zezhang SONG, Jian WANG, Lin MA, Ping GAO, et al.

Session T4-3: Carbonate-evaporite paragenesis system: palaeogeographic reconstruction and resource implications

Huaguo WEN, Jintong LIANG, Anping HU, Pei GUO

Session T4-4: Siliciclastic reservoir geology and hydrocarbon exploration

Youbin HE, Yawen LI, Yong ZHOU, Zhijun LI, Yang XIAO, Xiaoyan LI

Session T4-5: Reservoir heterogeneity and hydrocarbon development

Xiaoming ZHAO, Zhenhua XU, Xianfeng TAN

Session T4-6: Unconventional petroleum and fine-grained sedimentology

Zhen QIU, Qian FANG, Shifa ZHU, Ling GUO, Hengye WEI, Xiaojun ZHU

Session T4-7: Recent advances in the study of hydrocarbon activities under various palaeogeographic and tectonic settings

Yong ZHANG, Hongbin WANG, Zhuxin CHEN, Jian CUI, Yanjun WANG

Session T4-8: Organic-inorganic interactions in sedimentary basins

Shifa ZHU, Xianfeng TAN, Santanu BANERJEE

Session T4-9: Organic matter enrichment and petroleum accumulation in continental saline lacustrine basins

Chenglin LIU, Jian LI, Yiming ABULIMITI, Xuebin WEI, Dehao FENG

Session T4-10: Dolomitization and dolomite reservoirs

Hairuo QING, Daizhao CHEN, Ihsan S. AL-AASM

Session T4-11: Palaeogeography in the exploration of coal and related mineral deposits

Longyi SHAO, Amalia SPINA, Jing LU, Meng LI, et al.

Session T4-12: Sedimentary metal ore deposits and palaeogeography

Wenchao YU, Xuefei LIU, Hao YAN, Giovanni MONGELLI, Yuansheng DU

T5: Quaternary and Holocene palaeogeography

Session T5-1: Quaternary and Holocene palaeogeography

Xiuqi FANG, Ting MA

T6: Global change and event sedimentation

Session T6-1: Reading the records of event deposits: processes, mechanisms and implications

Yin LU, Massimo MORETTI, Tian YANG, Qiliang SUN, Renchao YANG

Session T6-2: Authigenic minerals and global changes: micro-archives of the big picture

Santanu BANERJEE

Session T6-3: Rapid climate changes and environmental crises during the Mesozoic-Cenozoic hyperthermals

Zhong HAN, Zuoling CHEN, Santanu BANERJEE, Xi CHENDavid B. KEMP

Session T6-4: Palaeogeography, palaeoclimate, and palaeoceanography of the Late Palaeozoic Ice Age

Jitao CHEN, Huaichun WU, Dawei LV

Session T6-5: Carbon, nitrogen and sulfur cycles and Earth systems evolution

Xianguo LANG, Tianchen HE, Xiting LIU, Huyue SONG, Haiyang WANG

T7: New techniques and methods in palaeogeographic researches

Session T7-1: Multi-scale digital geology and sedimentary simulation

Youwei WANG, Senlin YIN, Xiangdong YIN, Jiaguang LI, Zhenhua XU

Session T7-2: Seismic sedimentology and its application in palaeogeographic reconstruction

Xiaomin ZHU, Chengyan LIN, Hongtao ZHU, Huaqing LIU, Hongliu ZENG

Session T7-3: Well-logging sedimentology and palaeoenvironment

Guiwen WANG, Jianping YAN, Jin LAI

Session T7-4: Geochemical research and its application in palaeoenvironment and resource exploration

Chunfang CAI, Jian CAO, Hui TIAN, Xiaomei WANG, Meijun LI, Yaohui XU

Session T7-5: Palaeoclimate and palaeoceanographic research using novel isotopic approaches

Matthias Alberti, Santanu BANERJEE

Session T7-6: Data and modeling of deep-time geography

Haipeng LI, Sabin Zahirovic, James OGG, Jun MENG, Mingcai HOU

Session T7-7: Palaeogeographic reconstruction using multiple data

Honghe XU, Wen GUO

Session T7-8: Astronomical forcing of palaeoclimate and palaeoenvironmental systems

Huaichun WU, Chunju HUANG, Mingsong LI, Chao MA, Qiang FANG


3. Schedule

Date

Schedule

May 13–16, 2024

Pre-conference field trip:

F1. Neoproterozoic–Palaeozoic marine deposits and geological events in Anhui, Zhejiang and Jiangxi provinces, South China.

May 17, 2024

Registration, Icebreakers

May 18, 2024

Opening Ceremony, plenary talks, oral presentations, posters

May 19, 2024

Oral presentations, posters, mid-conference field trip (half-day)

May 20, 2024

Closing Ceremony, plenary talks, oral presentations, posters

May 21–25, 2024

Post-conference field trips:

F2. Neoproterozoic–Palaeozoic successions and fossil records in the Middle–Upper Yangtze Region, South China;

F3. Mesozoic terrestrial deposits and biotas in the Yan-Liao area, North China

F4. Comparison of the past and present tidal sedimentation in the Yangtze River delta region

 

4. Registration fee and financial support

Participants are suggested to visit the conference website to register for the conference and the field trips, and to obtain invoices.

Note: If you have any problems with online payment, please contact the Secretariat or change to pay by bank transfer (note “The 6th International Conference of Palaeogeography” or “ICP6”, names of participants, organization, title, and invoicing information).

Different registration fees are categorized for ISP members and non-members, and all participants are encouraged to register as ISP members, with a membership fee of 200 CNY (50 USD) per year.

Conference registration fee: 


Before March 15, 2024

After March 15, 2024

Onsite

Member participant (professional)

2000 CNY (300 USD)

2500 CNY (380 USD)

2700 CNY (410 USD)

Non-member participant (professional)

2500 CNY (375 USD)

3000 CNY (450 USD)

3200 CNY (480 USD)

Student member

1500 CNY (225 USD)

1800 CNY (270 USD)

2000 CNY (300 USD)

Student without membership

1800 CNY (270 USD)

2100 CNY (315 USD)

2300 CNY (345 USD)

Accompanying participant

1000 CNY (150 USD)

 

Field trip registration fee:

Field trip

Registration fee

Shared room

Single room

F1

3000 CNY (450 USD)

4000 CNY (600 USD)

F2

4000 CNY (600 USD)

5000 CNY (750 USD)

F3

4000 CNY (600 USD)

5000 CNY (750 USD)

F4

4000 CNY (600 USD)

5000 CNY (750 USD)

Refund Note: Please contact the Secretariat for refunds. Full refunds are available up to March 15, 2024; 50% refunds are available between March 15–April 30, 2024 (overseas payments are subject to the deduction of a handling fee); and no refunds will be available after April 30, 2024.

 The conference will provide some financial support to a limited number of participants who need supports to cover the expenses of travelling and accommodations. One of the available financial support is from the Journal of Palaeogeography (English Edition). Scholars outside China who meet the following criteria may apply for financial support to attend the conference:

(1) Contribute a full-length manuscript to the Journal of Palaeogeography (English Edition) (JCR: Q1; IF=2.9 (2023), journal website: https://www2.cloud.editorialmanager.com/jopal/default2.aspx) by January 15, 2024), which will be peer-reviewed, and in the case that the manuscript be eventually accepted by April 15, 2024;

(2) Attend the conference and give an oral presentation.

Note: 1) The financial support may cover the conference registration fee, accommodation, and one return international airfare (economy class only); 2) Those who wish to apply for financial support to attend the conference should specify "Application for the 6th International Conference of Palaeogeography" in the manuscript submission e-mail or cover letter.

Additional details on the fees and financial support will be provided in the Third Circular.

 

5. Venue and accommodation

Venue: Nanjing Hengda Hotel, No. 188 Yonghu Road, Lishui District, Nanjing, Jiangsu Province. Room price: Double bed room, 380 CNY; Single room, 380 CNY; Suite, 490 CNY.

As quite a number of participants may participate in the conference, participants are suggested to make their reservations as early as possible. Reservations can be placed by scanning the WeChat QR code below or by contacting the Secretariat via e-mail.

 

Note: Those participants who register for the post-conference excursion “F4. Comparison of the past and the present tidal sedimentation in the Yangtze River delta region” should check out of the hotel on May 20, 2024, and depart for Shanghai by railway in the evening and stay overnight in Shanghai.

Access:

1. Nanjing South Railway Station to Hengda Hotel: the whole journey is about 49 km, about 130 CNY by taxi; or taking Metro Line S1 to Konggangxinchengjiangning Station, and transferring to Line S7 to Wolonghu Station Exit 1B, where is 3.5 km from Hengda Hotel and the taxi fare is cheap.

2. Nanjing Lukou International Airport to Hengda Hotel: the whole journey is about 25 km, about 60 CNY by taxi; or taking the Metro Line S1 to Konggangxinchengjiangning Station, and transferring to Line S7 to Wolonghu Station Exit 1B, where is 3.5 km from Hengda Hotel and the taxi fare is cheap.

 

6. Abstract and presentation format and requirement

An abstract volume (including oral and poster presentations) will be released at the conference. The deadline for submission of abstracts is March 15, 2024. The format of the abstracts is as follows: each abstract should not exceed one page of A4 paper, including one figure/table as maximum. The content of the abstract includes the title, author's name, author's institution, corresponding author's E-mail, body of the abstract, and keywords. Abstracts should be written in document format (.doc or .docx). The abstract format template and submission pattern are provided on the conference website https://www.isp2022.org/en/conferences/ .

The conference language will be English. The conference will invite a number of renowned scientists to make plenary presentations, and set up a number of themal sessions. The presentation types and their corresponding times are shown as follows (multimedia ratio type 16:9):

1. Plenary talk: 40 minutes, including 35 minutes for talk and 5 minutes for questions and discussions;

2. Keynote talk: 20 minutes, including 15 minutes for talk and 5 minutes for questions and discussions;

3. General oral presentation: 15 minutes, including 12 minutes for oral presentations and (participants may prepare their talks as recorded video and play the video at the conference, with a resolution of not less than 1920×1080) and 3 minutes for on-site questions and discussions;

4. Poster: the size of the poster is 90 cm × 120 cm (width × height), which needs to be posted in advance in the designated area by the authors themselves.

7. Field trips

The conference will organize four field trips: one pre-conference field trip (F1) and three post-conference trips (F2, F3, and F4). The deadline for registration of the field trips is April 30, 2024 (the feasibility of the field excursions will depend on the number of registrants; should the excursions be canceled, the Secretariat will contact the registered participants for refunds). Participants can visit the conference website to register and pay the fees for the field trips.

Pre-conference field trip:

(1) F1. Neoproterozoic–Palaeozoic marine deposits and geological events in Anhui, Jiangxi and Zhejiang provinces, South China

Introduction: Participants will visit several classic stratigraphic sections and biotas of Neoproterozoic and Palaeozoic in the border area of Anhui, Zhejiang and Jiangxi provinces, including the Lantian biota in Anhui Province, the Duibian section (GSSP for the Jiangshanian Stage, Cambrian) near Jiangshan City, the Huangnitang section (GSSP for the Darriwilian Stage, Ordovician) in Changshan County, the Lijia biota near Jiande City, and the Meishan section (GSSPs for both the base of the Changxingian Stage of Permian, and the Permian-Triassic Boundary) in Changxing County, Zhejiang Province.

Schedule: Participants will gather in Nanjing on the evening of May 13, 2024. On May 14, participants will depart for Anhui Province to investigate the sections and the Lantian biota in Xiuning County. On May 15, participants will go to Changshan County to investigate the Huangnitang section (GSSP for the base of the Darriwilian Stage, Ordovician), “Golden Spike” Museum, Changshan Museum of Curiosities in Changshan and the Cretaceous terrestrial stratigraphy of Jianglangshan Mountain in Jiangshan. On May 16, participants will visit the Duibian section (GSSP for the base of the Jiangshanian Stage, Cambrian) and the Carboniferous sedimentary cycles in Jiangshan, and will visit the Lijia biota and its sections in Jiande, and then head for Changxing County. On the morning of May 17, participants will visit the Meishan section (GSSPs for both the base of the Changxingian Stage of Permian, and the Permian-Triassic Boundary) in Changxing County, Zhejiang Province, and then back to Nanjing in the afternoon, where the delegates will register for the meeting.

Registration fee: 3000 CNY (450 USD) (Shared room) or 4000 CNY (600 USD) (Single room), limited to 20 participants.

Leader: Jitao CHEN, Chengguo GUAN, Wenjie LI, Cheng JI, Quanfeng ZHENG

(Contact: Wenjie LI, +8613386328787, wjli@nigpas.ac.cn)

 

Post-conference field excursion: 

(2) F2. Neoproterozoic–Palaeozoic successions and fossil records in the Middle–Upper Yangtze Region, South China

Introduction: Participants will investigate several classic stratigraphic sections and some exceptionally-preserved biotas of Neoproterozoic to Palaeozoic in Hubei, Hunan and Chongqing provinces/municipality, including the Shibantan biota (Ediacaran), Luoyixi section (GSSP for the base of the Guzhangian Stage, Cambrian), Paibi section (GSSP for the base of the Paibian Stage, Cambrian), Liexi biota (Ordovician) and Xiangxi Global Geopark (UNESCO) in Hunan Province, and the Huanghuachang section (GSSP for the base of the Dapingian Stage, Ordovician) and Wangjiawan section (GSSP for the base of the Hirnantian Stage of Ordovician, and the Ordovician-Silurian boundary) in Hubei Province, and possibly a few stratigraphic sections of Upper Palaeozoic.

Schedule: Participants will depart for Yichang from Nanjing on the morning of May 21, 2024, by railway. Participants will investigate the Huanghuachang section (GSSP for the base of the Dapingian Stage, Ordovician) and Wangjiawan section (GSSP for the base of the Hirnantian Stage of Ordovician, and the Ordovician-Silurian boundary) in Hubei Province. On May 22, participants will visit the Shibantan biota (Ediacaran) and Qingjiang biota (Cambrian) in Yichang. On May 24, participants will depart for Yongshun County in Hunan Province, and visit the Liexi biota and Xiangxi Global Geopark (UNESCO). On May 24, participants will visit the Luoyixi section (GSSP for the base of the Guzhangian Stage, Cambrian) and the Paibi section (GSSP for the base of the Paibian Stage, Cambrian). On May 24, participants will return to Changsha to be dismissed at noon.

Registration fee: 4000 CNY (600 USD) (Shared room) or 5000 CNY (750 USD) (Single room), including the train ticket from Nanjing to Yichang on May 21, 2024, limited to 30 participants.

Leader: Rongchang WU, Chuanshang WAGN, Qing CHEN, Wenhui WANG, Xiang FANG

(Contact: Xiang FANG, +8618652964730, xfang@nigpas.ac.cn)

 

(3) F3. Mesozoic terrestrial deposits and biotas in the Yan-Liao area, North China

Introduction: Participants will investigate several classic sections of Middle Jurassic to Lower Cretaceous terrestrial deposits and a few fossil sites of the Jehol biota in the border area of Inner Mongolia Autonomous Region and Liaoning Province, including the Daohugou section and biota (Middle Jurassic) in Ningcheng County, Inner Mongolia, and the Tiaojishan Formation biota (Late Jurassic) at Guancai Mountain in Jianping County, Liaoning, and the classic Jehol biota site (Early Cretaceous) at Sihetun, and a nearby famous archaeological site of Hongshan Culture at Niuheliang, Chaoyang City, Liaoning Province.

Schedule: Participants will depart for Beijing from Nanjing by train on May 21, 2024, and then go to the Ningcheng County of Inner Mongolia by bus. On May 22, participants will visit the Daohugou biota (Middle Jurassic), including the section and the museum; investigate the Tiaojishan Formation biota (Late Jurassic) at Guancai Mountain in Jianping County, Liaoning. On May 23, participants will visit the archaeological site of Hongshan Culture at Niuheliang, Chaoyang City, then depart for Beipiao, and visit the Jehol Biota site (Early Cretaceous) at Sihetun. On May 24, participants will visit the Jiufotang Formation section and the fossil museum, then visit the Tuchengzi Formation biota which represents the intermediate between Yanliao and Jehol biotas. On May 25, participants return to Beijing by bus, and will be dismissed there.

Registration fee: 4000 CNY (600 USD) (Shared room) or 5000 CNY (750 USD) (Single room), including the cost of the railway from Nanjing to Beijing on May 21, 2024, limited to 30 participants.

Leader: Diying HUANG, Xiaolin WANG

(Contact: Diying HUANG, +8613809001564, dyhuang@nigpas.ac.cn)

(4) F4. Comparison of past and the present tidal sedimentation in the Yangtze River delta region

Introduction: Participants will investigate the modern sedimentation, tidal flat geomorphology and surge deposition in the Yangtze River Delta and Qiantang River estuarine bays, the comparison of modern and Neolithic cultural period human exploitation and utilization of the estuarine coasts in a comparative manner, as well as the comparison of the modern tidal deposition with the ancient deposition at the Tongjunshan section (Ordovician) at Tonglu, Zhejiang Province. The investigation will include the tidal flats sedimentary geomorphology of the Lingang Harbor in Shanghai, the Yangshan Deepwater Harbor Project, the role of the Qiantang River surging tides and depositional features in Yangan, Zhejiang Province, the tidal deposition of the Upper Ordovician Wenchang Formation at the Tongjunshan, and the Ancient Liangzhu City Ruins Park (water conservancy flood defense systems and event depositions of Neolithic cultural period, which was added to the World Heritage List in 2019).

 

Schedule: The participant will depart for Shanghai from Nanjing on the evening of May 20, 2024, by train. On May 21, participants will visit tidal flats and sedimentary landforms in Lingang on the southern bank of the Yangtze River Delta, the Lingang base of the State Key Laboratory of Marine Geology in Tongji University, the Yangshan Deepwater Harbor, and the city walk trail along the Huangpu River. On the morning of May 22, participants will travel to Yanguan, Zhejiang Province, to observe the process of the tidal surges and the characteristics of sedimentary landforms, and then in the afternoon, will go to Tonglu to check the Late Ordovician tidal sedimentary sequences in the Tongjunshan section. On the morning of May 23, participants will go to the Yuhang District of Hangzhou to investigate the Liangzhu cultural site and then return to Hongqiao Traffic Hub Center (Hongqiao Train Station and Hongqiao International Airport) to be dismissed by 6:00 p.m.

Registration fee: 4000 CNY (600 USD) (Shared room) or 5000 CNY (750 USD) (Single room), including the cost of the railway from Nanjing to Shanghai and the accommodation on May 20, 2024, limited to 30 participants.

Leader: Daidu FAN, Junbiao TU, Jianfeng SU, Yan LIU, et al.

(Contact: Jianfeng SU, +8618221754035, jfsu@tongji.edu.cn)

8. Important dates

Date

Schedule

June 30, 2023

Release of the First Circular, Calling for topics

October 1, 2023

Deadline for proposing sessions and conveners

November 15, 2023

Release of the Second Circular and sessions

Opening for registration and abstract submission

March 15, 2024

Deadline for abstract submission

Deadline for early-bird registration

April 30, 2024

Release of the Third Circular and conference program

Deadline for the registration of field trips

May 17, 2024

Onsite registeration, Ice-breakers

May 18, 2024

Opening of the 6th International Conference of Palaeogeography


9. Exhibition

A number of booths will be set up for exhibitions at the conference, and we welcome enterprises, publishers, universities and research institutions related to the fields of geoscience to create their unique exhibitions. The booth fee for the conference covers one booth and one participant.

Fee: 10000 CNY (1600 USD)

Please contact the conference secretariat for further information.

10. Contact information

Conference website: http://www.isp2022.org/en/conferences/ 

Please e-mail the Secretariat Office (icp6@nigpas.ac.cn ) for general issues,

while for specific issues you may contact the following personals:

Lingzhi ZHANG: +86 17665062599, lzzhang@nigpas.ac.cn 

Xiang FANG: +86 18652964730, xfang@nigpas.ac.cn 

Address: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, No. 39 East Beijing Road, Nanjing 210008, Jiangsu, China

Yuan WANG: +861062396149, +8613522568882, jpalaeo2012@163.com 

Address: Editorial office of Journal of Paleogeography, China University of Petroleum (Beijing), No. 20 Xueyuan Road, Haidian, Beijing 100083, China


Appendix: Abstract template

The 6th International Conference on Paleogeography (Nanjing 2024) ID: T9-001

 

Scientific Themes: XXXX (e.g. Theme 9. Sedimentary architecture and small-scale paleogeography)

Presentation Preference: Oral presentation

Title (e.g. Lower Silurian “hot shales” in Poland as a response to Late Ordovician climatic changes)

 

Andrew SMITH1*, Jun WANG1, Paul TAYLOR2

1 XXXX (e.g., College of Geosciences, China University of Petroleum (Beijing), Beijing, CHINA)

2 XXXX

* E-mail: XXXX

 

Text  XXXXXXXXXXXXXXXX

   

Keywords: XXXX; XXXX; XXXX; XXXX; XXXX;