Join ISP
置顶
Winners of "Awards for the Best Presentations by Young Scientists/Students"

Winners of "Awards for the Best Presentations by Young Scientists/Students" in First International Palaeogeography Conference

Meng Li; Jin-Xiong Luo; Xia Zhang;  Shun-Li Li

Winners of "Awards for the Best Presentations by Young Scientists/Students" in Second International Palaeogeography Conference

Wei An; Adrita Choudhuri; Juan Wang; Yang-Wei Feng; Sunipa Mandal

Winners of "Awards for the Best Presentations by Young Scientists/Students" in Third International Palaeogeography Conference

Hui Chen; Udita; Ke-Yu Zhu; Udita Bansal; Nivedita Chakraborty

Winners of "Awards for the Best Presentations by Young Scientists/Students" in Fourth International Palaeogeography Conference

Lei-Fu Zhang; Shi-Long Kang; Xiao-Fang Wang; Xi Liu;

Ashish Kumar Mishra

Winners of "Awards for the Best Presentations by Young Scientists/Students" in Fifth International Palaeogeography Conference

Tian Yang; Jia-Jia Zhang; Quan-Sheng Cai; Qiang Fang; Xuan Chen