Join ISP
置顶

The Programme of the 6th International Conference of Palaeogeography

Source:胡琳Updated:May 15,202448Contents

About the Conference                                                                               1

Welcome                                                                                                5

Venue                                                                                                        6

Registration and Service                                                                         9

General Schedules                                                                                   22

List of Scientific Programme                                                                  23

Introduction to Plenary Talkers                                                                  26

Council Meeting, Opening Ceremony and Plenary Talks (I)                           29

Closing Ceremony and Plenary Talks (II)                                                  31

Open Session                                                                                         32

Workshop                                                                                               33

Oral Presentation Sessions                                                                        34

Poster Presentation Sessions                                                                  99

Field Trips                                                                                             109

Invited Guests and Leaders                                                                      113

List of Participants                                                                                  115

. 115

 

About the Conference

Sponsors:

The International Society of Palaeogeography

The Palaeontological Society of China

China University of Petroleum, Beijing

Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography

Lithofacies Palaeogeography Professional Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry

 

Organizer:

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

 

Co-organizers:

State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy

Stratigraphy and Paleontology Committee of the Geological Society of China

Coalfield Geology Committee of the Geological Society of China

Petroleum Geology Committee of the Chinese Petroleum Society

Jiangsu Palaeontological Society

Northwest University (China)

Nanjing University

China University of Geosciences, Wuhan

China University of Geosciences, Beijing

China University of Petroleum, East China

China University of Mining and Technology, Beijing

Central South University

Chengdu University of Technology

Mahasarakham University, Thailand               

Asian Palaeontological Association

National Key Laboratory of Continental Shale Oil

Henan International Joint Laboratory of Biogenic Traces and Sedimentary Minerals

Zhejiang Institute of Geological Survey

Wuhan Center of China Geological Survey

Bureau of Natural Resources, Chaoyang City, Liaoning Province

Bureau of Natural Resources, Ningcheng County, Inner Mongolia Autonomous Region

People’s Government of Changshan County, Zhejiang Province

Xiangxi Global Geopark

 

Advisory Committee:

Zengzhao   FENG

Ziyuan OUYANG

Tingdong LI

Hongfu YIN

Yuchuan CHEN

Jishun REN

Jiayu RONG

Xu CHEN

Jiaqi LIU

Tieguan WANG

Suping PENG

Yongsheng MA

Mingguo ZHAI

Degan SHU

Longde SUN

Zhonghe ZHOU

Zhengtang GUO

Zhijun JIN

Yang LI

Ping’an PENG

Chengshan WANG

Fang HAO

Shuzhong SHEN

Jingwen MAO

Caineng ZOU

Xusheng GUO

Shucheng XIE

Min ZHU

Shuichang ZHANG

Xing XU 

Scientific Committee

Chairmen:                         Shenghe WU, David A.T. HARPER

Vice chairmen:                 Suping PENG, Maoyan ZHU, Ian D. SOMERVILLE

Secretary-Generals:          Bo WANG, Santanu BANERJEE, Daidu FAN

Members:

Matthias ALBERTI

John S. ARMSTRONG-ALTRIN

Zhiqiang BAI

Emese M. BORDY

Robert V. BURNE

Yingchang CAO

Jitao CHEN

Zhongqiang CHEN

Tao DENG

Peter DRUSCHKE

Junxuan FAN

Margaret L. FRAISER

Franz   T. FÜRSICH

Dengfa HE

Youbin HE

Mingcai HOU

Yuangeng HUANG

Bin HU

Mingyi HU

Xiumian HU

Hong HUA

Zaixing JIANG

Zhenkui JIN

Stephen KERSHAW

Piotr KRZYWIEC

Hongwei KUANG

Xulong LAI

Chao LI

Chengyan LIN

Chunming LIN

Stefania Nunzia LISCO

Hao LIU

Jianbo LIU

A.J. (Tom) VAN LOON

Spencer G. LUCAS

Massimo MORETTI

Axel MUNNECKE

Haikuan NIE

Emilia LE PERA

Tadeusz Marek PERYT

Fotini A. POMONI

Mihai Emilian POPA

Hairuo QING

Ganapathy   SHANMUGAM

Subir SARKAR

Longyi SHAO

Xiaoying SHI

Zhiqiang SHI

Dechen SU

Ping WANG

Yongdong WANG

Mongkol UDCHACHON

Huaguo WEN

Huaichun WU

Yasheng WU

Yinye WU

Benzhong XIAN

Lida XING

Jianghai YANG

Renchao YANG

Wan YANG

Xiaoqiang YANG

Taiju YIN

Dali YUE

Gavin YOUNG

Xunlai YUAN

Carlos ZAVALA

Changmin ZHANG

Shihong ZHANG

Tingshan ZHANG

Xingliang ZHANG

Zhifei ZHANG

Yong Yi ZHEN

Xiaomin ZHU


 

Organizing Committee

Chairmen:             Renbin ZHAN, Zhidong BAO

Vice chairmen:      Jun WANG, Bo WANG, Hairuo QING, Xiujuan ZHENG

Members:

Yue CAI

Jitao CHEN

Shiyue CHEN

Xiaozheng CHEN

Xuanlong SHAN

Xiaofei FU

Qiang FU

Zhiqian GAO

Mingcai HOU

Mingyi HU

Diying HUANG

Guoxiang LI

Hua LIU

Jing LU

Dawei LV

Wenkun QIE

Chuanshang WANG

Wenhui WANG

Yi WANG

Yue WANG

Xiaolin WANG

Rongchang WU

Honghe XU

Jianxin YAO

Detian YAN

Zongjun YIN

Jianfang ZHANG

Zhiliang ZHANG

Fangchen ZHAO

Xiaoming ZHAO

Xia ZHAO

Chuanming ZHOU

 

Secretary-Generals:                 Yuandong ZHANG, Benzhong XIAN

Vice Secretary-Generals:        Yuan WANG, Bin WAN, Xiang FANG

Secretariat Office:

Lingzhi ZHANG

Junhui WANG

Chao LI

Xin WEI

Qing OUYANG

Guangjin LI

Fangyi GONG

Wenjie LI

Tingting YU

Dandan LI 

Reviewing committee of the awards for the Best Papers by Young Scientists

Chairman:                      Ian D. SOMERVILLE

Members:

Franz   T. FÜRSICH

Santanu BANERJEE

Longyi SHAO

Emese   M. BORDY

Matthias   ALBERTI

Stephen   KERSHAW

A.J. (Tom) VAN LOONSecretary-General:        Yuan WANG


Welcome

Welcome to the 6th International Conference of Palaeogeography!

The International Conference of Palaeogeography (ICP) is a biennial event that aims to foster international academic exchange and interdisciplinary collaboration in palaeogeography and related fields, including for example the prediction and exploration of energy and mineral resources worldwide. Since its inception in 2013, five ICPs have been held, in Beijing (2013), Beijing (2015), Chengdu (2017), Beijing (2019) and Wuhan (2022), respectively.

The International Society of Palaeogeography Council decided in 2022 that, based on the recommendation of the late honorary president of the International Society of Palaeogeography, Prof. Zengzhao FENG, the 6th International Conference of Palaeogeography would be held in Nanjing, China in May 2024. It is co-sponsored by the International Society of Palaeogeography, the Palaeontological Society of China, China University of Petroleum, Beijing, the Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography, and the Lithofacies Palaeogeography Professional Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry. The 6th International Conference of Palaeogeography is organized by Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, together with some co-organizing institutions. The conference is supported by the Bureau of International Cooperation, Chinese Academy of Sciences.

Three field trips are organized with the conference: one pre- and two post-conference field trips. In the pre-conference field trip participants will visit several classic stratigraphic sections and biotas of Neoproterozoic and Palaeozoic in the border area of Anhui and Zhejiang. In the two post-conference field trips participants will visit many classic stratigraphic sections and exceptional-preserved biotas of Neoproterozoic to Palaeozoic in Hubei and Hunan (F2), and many classic sections of Middle Jurassic to Early Cretaceous terrestrial facies and a few fossil sites of the Jehol Biota in the Inner Mongolia and Liaoning (F3).

The main theme of the conference is “Life Evolution, Palaeogeography, and Resources”. The conference brings together the members of the International Society of Palaeogeography, as well as many internationally renowned experts and young scholars from around the world. The conference has attracted over 700 experts and scholars from more than 25 countries, who involve various sectors including geology, oil, coal, research institutes, universities, publishing houses, and so on.

The conference invites 6 plenary talks and set up over 40 sessions with 7 themes. Over 800 abstracts have been accepted for the conference, including 566 for oral presentations, and 228 for poster presentations. We aim to make this conference a multi-disciplinary, international academic exchange event.

Venue

Nanjing, abbreviated as “Ning” and formerly known as “Jinling” or “Jiankang”, is the capital of Jiangsu Province, and a mega city in the Yangtze River Delta Region. Nanjing is one of the four major ancient capitals of China and an important birthplace of Chinese civilization. It is also known as the “Ancient Capital of the Six Dynasties” and the “Capital of the Ten Dynasties”.

Fig. 1 Geographic Location Map of the Hengda Hotel (the Evergrande Hotel)

The venue of the conference is at the Nanjing Hengda (Evergrande) Hotel (Fig. 1), Jiangsu Province (No. 188 Yonghu Road, Yongyang Street, Lishui District, Nanjing 211200). The Nanjing Hengda Hotel is one of venues for large-scale and international conferences, with comprehensive facilities for conferences, accommodations, and leisure services (Fig. 2).

Fig. 2 Distribution of Dining Center, Room Center and Conference Center at the Nanjing Hengda Hotel

The opening, closing ceremonies and the plenary talks will take place in the Mandarin Hall (1F) on the 1st floor of the Conference Center. All the session venues are in some other halls of the Conference Center: Lishui Hall (1F), Jiangning Hall (1F), Hefei Hall (2F), Suzhou Hall (2F), Xuzhou Hall (2F), Wuxi Hall (2F), Beijing Hall (2F), Shanghai Hall (2F), Congress Hall (3F), Kuala Lumpur Hall (3F), Geneva Hall (3F) and New Delhi Hall (3F). There are two conference restaurants, namely the Evergrande Café-Restaurant on the 1st floor of the Room Center, and the Dining Center.

The poster boards are located in the Century Hall on the 1st floor of the Conference Center. The distribution of various venues in the Conference Center is shown in the Fig. 3 (1F), Fig. 4 (2F), and Fig. 5 (3F).

 

Access:

1. From Nanjing South Railway Station to the Hengda Hotel: The distance is about 49 kilometers, and the taxi fare is about 130 RMB; Alternatively, you may take Subway Line S1 to Jiangning, Airport New City, and transfer to Line S7 to exit 1B of Wolonghu Subway Station, where is 3.5 kilometers away from the Nanjing Hengda Hotel.

2. From Nanjing Lukou International Airport to the Hengda Hotel: The distance is about 25 kilometers, and the taxi fare is about 60 RMB; Alternatively, you may take Subway Line S1 to Jiangning, Airport New City, and transfer to Line S7 to exit 1B of Wolonghu Subway Station, where is 3.5 kilometers away from the Nanjing Hengda Hotel.

 

Fig. 3 The 1st Floor of the Conference Center


Fig. 4 The 2nd Floor of the Conference Center


Fig. 5 The 3rd Floor of the Conference Center


Registration and Service

Registration

Registration location: lobby on the first floor of the Room Center of the Nanjing Hengda Hotel (the Evergrande Hotel)

Registration time: May 17-20, all day

 

Schedule

May 13-17: Pre-conference field trip

May 17: All day: Registration

       Evening: Ice breaker

May 18: Morning: Opening ceremony; Plenary talks (I)

       Afternoon: Session talks; Posters

       Evening: Workshop

May 19: All day: Session talks; Posters

May 20: Morning: Session talks; Posters

       Afternoon: Closing ceremony; Plenary talks (II)

May 21-25: Post-conference field trips

 

Notice

1) Conference participants are kindly suggested to follow the timing of presentations in the ICP programme to avoid any unnecessary interruptions.

2) The conference language is English. The oral presentations are all in multimedia, and the presentation files should be in Microsoft PowerPoint, PDF and MP4 format (recommended ratio 16:9).

Plenary talk: 35 minutes, including 30 minutes for talk and 5 minutes for questions and discussions;

Keynote talk: 20 minutes, including 15 minutes for talk and 5 minutes for questions and discussions;

General Oral Presentation: 15 minutes, including 12 minutes for oral presentations and (participants may prepare their talks as recorded video and play the video at the conference, with a resolution of not less than 1920 × 1080) and 3 minutes for on-site questions and discussions.

3) Poster presentation: Poster is 90 cm × 120 cm in size (vertical version). Please put up your poster according to the designated number (e.g. P1-1) in the designated area of the Conference Center (Fig. 3) before 12:00 on May 18, 2024 (posting tools will be provided on-site), and remove it after the closing ceremony on May 20, 2024.

 

Dining Services

During the conference, both lunch and dinner will be provided at the Nanjing Hengda Hotel (the Evergrande Hotel), and conference vouchers will be required.

Ice breaker: Hengda Ballroom in Dining Center

Breakfast: Provided by your hotels

Lunch and Dinner Venue: 

1. Evergrande Café-Restaurant on the 1st Floor of the Room Center

2. Dining Center

 

Weather

According to the weather forecast provided by the China Meteorological Administration, during the conference, the Lishui District of Nanjing will have mostly cloudy weather with a little high temperature (Fig. 6 Weather forecast in Nanjing). For any unexpected emergency, we arrange a medical doctor to serve participants at the conference, please contact the secretariat for more information.


Fig. 6 Weather forecast in Nanjing


Business Services

Conference participants who require overseas telephone, fax, photocopying, printing, internet, and other services, please contact the hotel’s reception and business center.

Exhibition Services

The conference will set up exhibition services in the lobby on the first floor of the Conference Center (Fig. ). Exhibitors include enterprises, publishers, and research institutions related to the fields of earth sciences. The specific booth arrangements are as follows:

Fig. 7 Exhibition area in the lobby of the Conference Center

1. Beijing Tethys Technology Co., Ltd.

2. Itailai Information Technology (Beijing) Co., Ltd.

3. Journal of Palaeogeography

4. Sedimentary Geology and Tethyan Geology

5. Geobiodiversity Database

6. School of Geosciences of China University of Petroleum, East China

7. Xi’An Rui Feng Instrument Equipment Co., Ltd.

8. Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS)

9. Journal of Stratigraphy

10, 11. Nanjing Museum of Palaeontology

Secretariat

For conference services, please contact the conference secretariat office (the Nanjing Hall on the 2nd floor of the Conference Center) by the following cell phones or by direct visit:

Secretariat of the 6th International Conference of Palaeogeography:

Lingzhi ZHANG:   +86 17665062599; lzzhang@nigpas.ac.cn

Xiang FANG:  +86 18652964730; icp6@nigpas.ac.cn

Yuan WANG:  +86 13522568882; jpalaeo2012@163.com

Dan WANG (Reception):     +86 13770915180

Jie LI (Catering):          +86 15951928484

Qian FANG (Vehicle):  +86 13815860743

Suao SI (Finance):        +86 18362992771

 

Contacts for the session venues:

Venues

Contacts   (Jie CUI: +86 15514715352)

Mandarin   Hall

Chao LI: +86 13905150904

Xiangri CHI: +86 17785849575

Fangyi GONG: +86 13905194386

Yatao ZHANG: +86 17705181335

Lishui   Hall

Yaru ZHOU: +86 15885717043

Dongxu ZHANG: +86 17638386542

Jiangning   Hall

Meiling HAN: +86 15715140807

Shenglin JIAO: +86 18795805228

Beijing   Hall

Wenqian FENG: +86 18703677029

Yanjie HONG: +86 13758343766

Shanghai   Hall

Xinping HANG: +86 18915520939

Jingwen YANG: +86 15182584948

Guangzhou   Hall

Jiaqi SONG: +86 19834343480


Wuxi   Hall

Pengliang QI: +86 18993259527

Guijun FAN: +86 13339976921

Xuzhou   Hall

Yongcheng ZHAO: +86 15266619185

Chentian BI: +86 13567823745

Hefei   Hall

Chenran SONG: +86 18623801153

Xiangri CHI: +86 17785849575

Suzhou   Hall

Lukang TANG: +86 15305237215

Kaiyan SHI: +86 13661207566

Congress   Hall

Chen FENG: +86 13078702239

Shuang XIA: +86 13409686105

Geneva   Hall

Qian ZHAO: +86 18273805032

Shouhan WU: +86 15647095004

New   Delhi Hall

Huaqing WANG: +86 15651989912

Shasha LIU: +86 15553111773

Kuala   Lumpur Hall

Fazhan ZHANG: +86 18255761958

Yatao ZHANG: +86 17705181335


 

组织机构

主办单位

国际古地理学会

中国古生物学会

中国石油大学(北京)

《古地理学报》(英文版)编辑委员会

中国矿物岩石地球化学学会岩相古地理专业委员会

 

承办单位

中国科学院南京地质古生物研究所


 

协办单位

现代古生物学和地层学国家重点实验室

中国地质学会地层古生物专业委员会

中国地质学会煤田地质委员会

中国石油学会石油地质专业委员会

江苏省古生物学会

西北大学

南京大学

中国地质大学(武汉)

中国地质大学(北京)

中国石油大学(华东)

中国矿业大学(北京)

中南大学

成都理工大学

泰国玛哈沙拉堪大学

亚洲古生物协会

多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室

河南省生物遗迹与成矿过程国际联合实验室

浙江省地质院

中国地质调查局武汉地质调查中心

辽宁省朝阳市自然资源局

内蒙古自治区宁城县自然资源局

浙江省常山县人民政府

湘西世界地质公园

 

指导委员会

冯增昭

欧阳自远

李廷栋

殷鸿福

陈毓川

任纪舜

戎嘉余

 

刘嘉麒

王铁冠

彭苏萍

马永生

翟明国

舒德干

孙龙德

周忠和

郭正堂

金之钧

 

彭平安

王成善

 

沈树忠

毛景文

邹才能

郭旭升

谢树成

 

张水昌

 


 

学术委员会

  吴胜和  David A.T. HARPER

副主席彭苏萍  朱茂炎  Ian D. SOMERVILLE

秘书长    Santanu BANERJEE  范代读

 

Matthias ALBERTI

John S. ARMSTRONG-ALTRIN

白志强

Emese M. BORDY

Robert V. BURNE

操应长

陈吉涛

陈中强

 

Peter DRUSCHKE

樊隽轩

Margaret L. FRAISER

Franz T. FÜRSICH

何登发

何幼斌

侯明才

黄元耕

 

胡明毅

胡修棉

 

姜在兴

金振奎

Stephen KERSHAW

Piotr KRZYWIEC

旷红伟

赖旭龙

 

林承焰

林春明

Stefania Nunzia LISCO

 

刘建波

A.J. (Tom) VAN   LOON

Spencer G. LUCAS

Massimo MORETTI

Axel MUNNECKE

聂海宽

Emilia LE PERA

Tadeusz Marek PERYT

Fotini A. POMONI

Mihai Emilian POPA

Hairuo QING

Ganapathy SHANMUGAM

Subir SARKAR

邵龙义

史晓颖

时志强

苏德辰

 

王永栋

Mongkol UDCHACHON

文华国

吴怀春

吴亚生

吴因业

鲜本忠

邢立达

杨江海

杨仁超

 

杨小强

尹太举

岳大力

Gavin YOUNG

袁训来

Carlos ZAVALA

张昌民

张世红

张廷山

张兴亮

张志飞

Yong Yi ZHEN

朱筱敏


 

组织委员会

  席:詹仁斌  鲍志东

副主席:        Hairuo QING  郑秀娟

  员:

 

陈吉涛

陈世悦

陈孝政

单玄龙

付晓飞

 

高志前

侯明才

胡明毅

黄迪颖

李国祥

 

 

吕大炜

郄文昆

王传尚

王文卉

 

 

汪筱林

吴荣昌

徐洪河

姚建新

严德天

殷宗军

张建芳

张志亮

赵方臣

赵晓明

 

周传明

长:张元动  鲜本忠

副秘书长:         

组:

张玲芝  王俊辉          欧阳晴  李光金  龚方怡 

李文杰  俞婷婷  李丹丹  

 

青年优秀论文评审委员会

  席:Ian D. SOMERVILLE

  员:

Franz T. FÜRSICH

Santanu BANERJEE

邵龙义

Emese M. BORDY

Matthias ALBERTI

Stephen KERSHAW

A.J. (Tom) VAN LOON秘书长: 

欢迎词

尊敬的各位嘉宾、专家和参会代表:

为进一步促进国际古地理学及其相关学科的学术交流,促进世界能源矿产的预测和勘探,国际古地理学会议应运而生。会议每两年举办一次,迄今已成功召开五届,分别在中国北京(2013)、中国北京(2015)、中国成都(2017)、中国北京(2019)和中国武汉(2022)。由国际古地理学会荣誉理事长冯增昭教授提议,国际古地理学会理事会讨论并决定第六届国际古地理学会议2024年在中国南京召开。

会议由国际古地理学会、中国古生物学会、中国石油大学(北京)、《古地理学报》(英文版)编辑委员会和中国矿物岩石地球化学学会岩相古地理专业委员会主办,由中国科学院南京地质古生物研究所承办;现代古生物学和地层学国家重点实验室、中国地质学会地层古生物专业委员会、中国地质学会煤田地质委员会、中国石油学会石油地质专业委员会、江苏省古生物学会、西北大学、南京大学、中国地质大学(武汉)、中国地质大学(北京)、中国石油大学(华东)、中国矿业大学(北京)、中南大学、成都理工大学、泰国玛哈沙拉堪大学、多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室、河南省生物遗迹与成矿过程国际联合实验室、浙江省地质院、中国地质调查局武汉地质调查中心、辽宁省朝阳市自然资源局、内蒙古自治区宁城县自然资源局、浙江省常山县人民政府、湘西世界地质公园协办。会议还得到中国科学院国际合作局支持。

本次会议以生命演化·古地理·资源效应为主题,研讨和交流的内容涉及古地理学及其相关学科的所有领域和分支,主要包括生物古地理、岩相古地理、构造古地理、全球古地理再造、资源古地理、第四纪古地理等,进一步推动了国际古地理学及其相关学科不同研究方向的合作与交流。会前,我们安排了赴皖浙赣地区的1条野外地质考察路线;会后,我们组织前往湘鄂地区以及辽西地区的2条野外地质考察路线,考察多处经典地层剖面、特异埋藏生物群。

本次盛会汇聚了来自世界各地超过25个国家的700余名顶尖专家与学者。他们跨越地质学、石油工程、煤炭科技等众多学科领域,代表了逾200家知名的科研机构、顶级大学以及领先的企业与事业单位,共襄盛举。大会接收论文摘要800余篇,安排6个大会特邀学术报告,设立7个主题论坛,安排40余个分会场,566个口头学术报告,228个展板报告。我们期待着与大家一起戮力同心,将这次大会办成一个跨学科、跨国界的学术交流盛会。

为了保证会议的顺利进行,请您参阅会议手册,会议秘书处全体工作人员将竭诚为您服务!

会场概况

 第六届国际古地理学会议将于2024年在中国南京召开。南京市,简称,古称金陵、建康,江苏省省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市。南京是中国四大古都之一,是中华文明的重要发祥地,有六朝古都十朝都会之称,有天下文枢东南第一学的美誉。

本次会议会场设在江苏省南京市南京恒大酒店(地点位于南京市溧水区永阳街道永湖路188号)。恒大酒店是南京市举办大型重要会议的场所,拥有完善的会议、住宿及服务设施。

大会开幕式、闭幕式、大会特邀报告设在会议中心一楼华夏厅,分会场分别设在会议中心溧水厅(1F)、江宁厅(1F)、合肥厅(2F)、苏州厅(2F)、徐州厅(2F)、无锡厅(2F)、北京厅(2F)、上海厅(2F)、国会厅(3F)、吉隆坡厅(3F)、日内瓦厅(3F)和新德里厅(3F)。展板报告设在会议中心一楼世纪厅。会议餐厅为两个,分别为客房中心一楼艾葳格兰西餐厅,以及饮食中心。各会场位置及展板区域分布图见英文会场介绍。

 

路线地点:

1. 南京南站至恒大酒店:全程约49公里,打车约130元;或乘地铁S1号线至空港新城江宁,换乘S7号线至卧龙湖地铁站1B出口,距恒大酒店3.5公里。

2. 南京禄口国际机场至恒大酒店:全程约25公里,打车约60元;或乘地铁S1号线至空港新城江宁,换乘S7号线至卧龙湖地铁站 1B 出口,距恒大酒店3.5公里。


会议信息指南

 

报到注册

注册地点:南京恒大酒店客房中心一楼大厅

注册时间:517—520日,全天

 

会议日程

513—517  会前野外考察

517  全天:报到注册

晚上:冷餐会(Ice breaker

518  上午:大会开幕式、大会特邀学术报告会

下午:分会场报告及展板报告

晚上:专题研讨会(Workshop

519  全天:分会场报告及展板报告

520  上午:分会场报告会及展板报告

下午:大会特邀学术报告会、大会闭幕式、颁奖仪式

521—25  会后野外考察

 

参会须知

1)由于本次会议时间较短,会议日程和研讨内容较多,敬请各位代表根据会务组安排,准时参加大会开、闭幕式、会员代表大会和各相关学术报告会。

2)本次会议口头报告均为英文。本次会议设置了大会报告、分会场报告,口头报告均采用多媒体,报告文件请保存为Microsoft PowerPointPDFMP4格式(推荐16:9比例)。具体报告时间请参阅大会会议报告进程表。

大会特邀报告:35分钟(开幕式518日上午,闭幕式520日下午),含5分钟讨论时间;

分会主题报告:20分钟,包括5分钟讨论时间;

一般口头报告:15分钟,包括3分钟讨论时间(参会代表可以视频形式播放其口头报告,但视频分辨率不得低于1920×1080)。

3)展板报告:展板尺寸为90 cm×120 cm(竖版)。请根据展板编号(如P1-1)在会议指定区域,于51812:00之前自行张贴(现场将提供必要的张贴工具),并于520日闭幕式后自行撤除。

 

餐饮服务

l  会议期间午、晚餐均在恒大酒店,须出示会议餐券就餐

l  冷餐会:恒大宴会厅(饮食中心

l  早餐时间地点以各宾馆公告为准

l  午、晚餐用餐地点:

1. 恒大酒店客房中心一楼艾葳格兰西餐厅 2. 饮食中心

 

会间天气

根据中国气象局提供的天气预报,会议期间南京市溧水区多云天气居多,温度略高(见英文介绍处温度图),请酌情增减衣物,避免感冒。会议现场也设有医务处,如有需要请联系秘书处。

 

商务服务

会议代表如需长途电话、传真、复印、打印、网络等服务,可以与各宾馆总台及商务中心联系。


会展服务

本次会议在会议中心一楼大厅设立会展服务,参展单位包括地球科学领域相关企业、出版机构和科研院所等,具体展位分布见英文版图片及介绍。

 

秘书处

为做好会议服务工作,相关事宜请与会议秘书处联系(位于会议中心二楼南京厅)。具体联系方式和联系人如下:

会议秘书处:icp6@nigpas.ac.cn

张玲芝:17665062599; lzzhang@nigpas.ac.cn

 翔:18652964730; xfang@nigpas.ac.cn

 媛:13522568882; jpalaeo2012@163.com

 丹(接待):13770915180

 洁(餐饮)15951928484

 乾(交通):13815860743

司苏翱(财务):18362992771

各会场联络人:

会场

联系人(崔杰:15514715352

华夏厅

 超:13905150904

池祥日:17785849575

龚方怡:13905197386

张亚涛:17705181335

溧水厅

周雅茹:15885717043

张东旭:17638386542

江宁厅

韩美玲:15715140807

角升林:18795805228

北京厅

冯文谦:18703677029

洪彦杰:13758343766

上海厅

杭馨萍:18915520939

杨婧文:15182584948

广州厅

宋佳祺:19834343480


无锡厅

漆鹏亮:18993259527

范桂君:13339976921

徐州厅

赵永成:15266619185

毕辰天:13567823745

合肥厅

宋晨冉:18623801153

池祥日:17785849575

苏州厅

唐路康:15305237215

石开彦:13661207566

国会厅

 晨:13078702239

 爽:13409686105

日内瓦厅

 芊:18273805032

吴守瀚:15647095004

新德里厅

王华清:15651989912

刘莎莎:15553111773

吉隆坡厅

张发展:18255761958

张亚涛:17705181335

 

 General Schedules


May 17

Afternoon 15:00-17:00

Hefei Hall

Council Meeting of the International Society of Palaeogeography

Evening 18:00-21:00

Hengda Ballroom, Dining Center

Ice breaker

May 18

Morning
8:30-12:10

Mandarin Hall

(1) 8:30-9:10 Opening Ceremony

(2) 9:10-9:30 Group Photo

(3) 9:30-12:10 Plenary Talks (I)

Halls

Suzhou

New Delhi

Beijing

Wuxi

Lishui

Shanghai

Hefei

Congress

Geneva

Kuala Lumpur

Jiangning

Xuzhou

Afternoon
13:30-18:30

T1-1 (I)

T1-2

T1-3

T1-5

T2-8 (I)

T3-3 (I)

T4-5 (I)

T4-6 (I)

T4-9 (I)

T4-10 (I)

T6-3 (I)

T7-4 (I)

T1-8

May 19

Morning
  8:30-12:00

T7-4 (II)

T4-1 (I)

T2-10

T2-7

T2-8 (Ⅱ)

T3-3 (II)

T2-9

T4-2 (I)

T2-1 (I)

T4-7 (I)

T3-1

T2-6

T1-1 (II)

Afternoon
13:30-18:30

T2-3

T7-8

T2-4

T5-1

T7-6

T1-6

T4-5 (II)

T4-6 (II)

T4-2 (II)

T4-10 (II)

T6-3 (II)

T4-11

T2-11

T2-8 (ⅡI)

T6-4

T4-9 (II)

T4-3

T4-12

May 20

Morning
8:30-12:30

T4-4

T4-1 (II)

T7-2

T7-3

T6-1

T2-2

T6-5

--------

T2-1 (II)

T7-1

T4-7 (II)

--------

T4-2 (III)

T2-5

T6-3 (III)

Afternoon 14:00-17:30

Mandarin Hall

(1) 14:00-15:10 Plenary Talks (II)

(2) 15:30-17:30 Closing CeremonyList of Scientific Programme


Date

Time

Location

Plenary Talks (Ⅰ)

May 18

9:30-12:10

Mandarin Hall

Plenary Talks (ⅠI)

May 20

14:00-15:10

Mandarin Hall

 

Themes

Sessions

Date

Time

Location

T1:   Palaeogeography and major evolutionary events of life

T1-1:   Palaeobiogeography and major biotic transitions

May 18

13:30-15:35

Suzhou

May 19

10:25-11:30

T1-2: Biological   Process in sedimentation

May 18

13:30-18:00

New   Delhi

T1-3:   Systematics, paleoecology and palaeogeography of hypercalcified sponges

May 18

13:30-17:40

Beijing

T1-5:   How do fossil data advance our knowledge of palaeoenvironments and   palaeogeography?

May 18

13:30-17:15

Wuxi

T1-6:   Palaeogeography of bioliths: models and application in the exploration of   petroleum and ore deposits

May 19

13:30-15:35

Shanghai

T1-8:   Palaeobotany and palaeogeography

May 18

15:40-18:00

Jiangning

T2:   Lithofacies palaeogeography and sedimentology

T2-1:   Carbonate sedimentation: from facies analysis to global changes

May 19

08:30-12:00

Geneva

May 20

08:30-09:35

T2-2:   Carbonate platforms in Asia (in conjunction with IGCP projects 700 and 735)

May 20

08:30-10:55

Shanghai

T2-3:   Non-marine carbonate sedimentology

May 19

13:30-15:40

Suzhou

T2-4:   Lacustrine depositional system and sequence stratigraphy

May 19

13:30-17:00

Beijing

T2-5:   Marine siliciclastic sedimentation: from process to basin research

May 20

9:55-11:30

Geneva

T2-6:   Sediment gravity flows and deep-water sedimentology

May 19

08:30-11:00

Xuzhou

T2-7:   Aeolian depositional systems and desert basins

May 19

08:30-11:30

Wuxi

T2-8:   Fluvial and deltaic sedimentology

May 18

13:30-17:00

Lishui

May 19

08:30-11:45

15:55-17:30

T2-9:   Small scale palaeogeography and sedimentary architecture

May 19

08:30-11:40

Hefei

T2-10:   Mixed depositional processes in coastal to shelf environments

May 19

08:30-11:15

Beijing

T2-11:   Volcanic activity: environmental impact and resource significance

May 19

16:00-17:50

Suzhou

T3:   Tectonic palaeogeography and global palaeogeographic reconstruction

T3-1:   Global palaeogeographic reconstruction

May 19

08:30-11:45

Jiangning

T3-3:   Tectonic palaeogeography and sedimentation

May 18

13:30-17:00

Shanghai

May 19

08:30-11:15

T4:   Resource palaeogeography and sedimentary mineral deposits

T4-1:   Deep-water deposition and petroleum geology

May 19

08:30-12:00

New   Delhi

May 20

08:30-10:05

T4-2:   Deep and ultra-deep reservoir and hydrocarbon accumulation

May 19

08:30-11:45

Congress

13:30-15:20

Geneva

May 20

10:25-11:45

New   Delhi

T4-3:   Carbonate-evaporite paragenesis system: palaeogeographic reconstruction and   resource implications

May 19

15:40-17:45

Geneva

T4-4:   Siliciclastic reservoir geology and hydrocarbon exploration

May 20

08:30-11:00

Suzhou

T4-5:   Reservoir heterogeneity and hydrocarbon development

May 18

13:30-17:45

Hefei

May 19

13:30-15:05

T4-6:   Unconventional petroleum and fine-grained sedimentology

May 18

13:30-18:30

Congress

May 19

13:30-18:15

T4-7:   Recent advances in the study of hydrocarbon activities under various   palaeogeographic and tectonic settings

May 19

08:30-11:45

Kuala   Lumpur

May 20

08:30-09:20

Jiangning

T4-9:   Organic matter enrichment and petroleum accumulation in continental saline lacustrine   basins

May 18

13:30-17:00

Geneva

May 19

15:25-17:15

Hefei

T4-10:   Dolomitization and dolomite reservoirs

May 18

13:30-17:00

Kuala   Lumpur

May 19

13:30-15:20

T4-11:   Palaeogeography and palaeoenvironments of coal-bearing successions and   related mineral deposits

May 19

13:30-17:45

Xuzhou

T4-12:   Sedimentary metal ore deposits and palaeogeography

May 19

15:40-17:45

Kuala   Lumpur

T5:   Quaternary and Holocene palaeogeography

T5-1:   Quaternary and Holocene palaeogeography

May 19

13:30-17:30

Wuxi

T6:   Global change and event sedimentation

T6-1:   Reading the records of event deposits: processes, mechanisms and implications

May 20

08:30-11:45

Lishui

T6-3:   Rapid climate changes and environmental crises during the Mesozoic-Cenozoic   hyperthermals

May 18

13:30-15:20

Jiangning

May 19

13:30-17:30

May 20

10:25-12:00

T6-4:   Palaeogeography, palaeoclimate, and palaeoceanography of the Late Paleozoic   Ice Age

May 19

15:55-18:05

Shanghai

T6-5:   Carbon, nitrogen and sulfur cycles and Earth systems evolution

May 20

08:30-11:15

Hefei

T7: New   techniques and methods in palaeogeographic researches

T7-1:   Multi-scale digital geology and sedimentary simulation

May 20

08:30-12:15

Kuala   Lumpur

T7-2:   Seismic sedimentology and its application in palaeogeographic reconstruction

May 20

08:30-11:15

Beijing

T7-3:   Well-logging sedimentology and palaeoenvironment

May 20

08:30-11:25

Wuxi

T7-4:   Geochemical research and its application in palaeoenvironment and resource   exploration

May 18

13:30-17:15

Xuzhou

May 19

08:30-09:50

Suzhou

T7-6:   Data and modeling of deep-time geography

May 19

13:30-15:35

Lishui

T7-8:   Astronomical forcing of palaeoclimate and palaeoenvironmental systems

May 19

13:30-17:50

New   Delhi


Introduction to Plenary Talkers

 

Prof. Longde SUN

Prof. Longde SUN is an academician from the Chinese Academy of Engineering. He received his Bachelor Degree of Petroleum Geology Exploration from Huadong Petroleum College in 1983, and Doctor Degree of Geology from the Chinese Academy of Sciences in 2000. Prof. Longde SUN is currently working at China National Petroleum Corporation (CNPC). He has been dedicated to the research on oil-gas field development and engineering application, achieving significant scientific achievements in the fields of development of old oilfield from continental sandstones, progressive exploration-development strategy in complex fault-block oilfields, efficient development of deeply buried marine-sandstone oilfields and complex natural gas fields, and engineering of oil-gas field supporting system. He has organized and led the study of Tarim gas development and project construction for the National West-to-East Natural Gas Transportation Project, making great contributions to the development of theory and technology for condensate gas fields and abnormal HTHP (high temperature and high pressure) gas fields. He has been awarded the Science and Technology Award of “Heliang-Heli” Foundation, Science-Technology Youth Award of Guanghua Engineering, two first-class and two second-class National Scientific and Technological Progress Award. He has published more than 40 academic papers in domestic and international journals.

 

Prof. Jun WANG

     Prof. Jun WANG is a Senior Researcher and the Director of Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences. He is the Chairman of the Palaeontological Society of China and the editorial members of journals “Palaeoworld”, “Review of Paleobotany and Palynology” and some others. His research focuses on Carboniferous-Permian palaeobotany and non-marine stratigraphy, encompassing the following areas: 1) restoration studies of the “Vegetational Pompeii” 300 million years ago; 2) plant stratigraphy the Late Palaeozoic, including the classification of large fossil plant assemblages, and their correlation with the rise and fall of ice ages; 3) systematics palaeobiology and evolution of Noeggerathiales. He has published over 150 academic papers in domestic and international peer-reviewed journals, and six monographs. He was awarded the “Jiangsu Province Science and Technology Award”, and he led successfully the “Systematic Research on the Fossil Treasure of the Late Palaeozoic ‘Vegetational Pompeii’”, which was entitled “Top Ten Advances in Chinese Palaeontology 2021”.


 Prof. David A.T. HARPER

Prof. David A.T. HARPER was previously a Professor of Palaeontology and Head of Geology at the Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen. He has published over 10 books and monographs, and also over 250 scientific articles. He is co-writer, with Øyvind Hammer, of the software package PAST. In recent years he has been addressing some of the major events in the history of life, for example, the Cambrian Explosion, the Great Ordovician Biodiversification Event and the end Ordovician mass extinctions. His research programmes have taken him to many parts of the world including Chile, China, Greenland and Russia. His research has been recognized by foreign membership of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, an Einstein Professorship in the Chinese Academy of Sciences and a D.Sc. from Queen’s University Belfast. Between 2011 and 2013 he was Deputy Head of Colleges (Research and Scholarly Activities) at Durham University and served as Principal of Van Mildert College between 2011 and 2021. He is the Chairman of the International Commission on Stratigraphy. 


Prof. Markus ARETZ

Prof. Markus ARETZ is a Professor at the Université Toulouse III – Paul Sabatier in France. He has been engaged in the research of Carboniferous reefs, corals, synthetic stratigraphy, and sedimentary environments, and has so far published 92 related papers and edited 17 special issues. He has organized 14 international conferences, including serving as the lead organizer for five of them. Prof. ARETZ is one of the most active experts in international Carboniferous palaeontology and stratigraphy research. He has long served as the Secretary or Voting Member of the Carboniferous Subcommission of the International Commission on Stratigraphy (2008-2024), the Chairman of the Devonian-Carboniferous Boundary Working Group (2010-present), and a member of the Visean-Serpukhovian Boundary Working Group (2003-present). Additionally, he is the Secretary (2011-2023) and Vice President (2007-2011, 2023-2027) of the International Association of Coral Reefs and Fossil Corals, as well as Editor-in-Chief or Editorial Board Member of journals such as “Newsletters on Stratigraphy”, “Journal of Palaeogeography (English Edition)”, and “Geologica Belgica”.


Prof. Santanu BANERJEE

Prof. Santanu Banerjee is Indian. He received his bachelor degree from Burdwan University in 1990, master degree from Allahabad University in 1992, and PhD from Jadavpur University in 1997. Afterward, he served as an Assistant Geologist in Geological Survey of India from 1997-1999. Then he moved to Indian Institute of Technology (IIT) Bombay in 1999, and worked there as an Assistant Professor and Professor until now. His research is focused on sedimentology, basin analysis, reservoir sedimentology and petroleum exploration. He is the vice president of the Indian Association of Sedimentologists (since 2016), and was the international councilor of the Society for Sedimentary Geology (SEPM) from 2014 to 2016. He is now the Chief Associate Editor of the “Journal of Palaeogeography”, and Associate Editor of the “Journal of Earth Systems Science”, “Journal of the Geological Society of India”, “Arabian Journal of Geosciences”, and “Indian Journal of Geosciences”. He has written one and edited two sedimentological books, and published over 105 journal papers and 15 chapters in books, with a total citation of over 2700 times and an h-index of 30. He won the Indian National Geoscience Award in Basic Geosciences in 2016. He also received excellence in teaching award from IIT Bombay.


Prof. Carlos ZAVALA

Prof. Carlos Zavala is both Argentine and Italian. He received his bachelor degree from Universidad Nacional del Sur, Argentina in 1987 and PhD from the same university in 1993. From 1994 to 1996, he worked as a post-doctor in the University of Parma, Italy. Since 1992, he has been working as a professor in the Universidad Nacional del Sur. In addition, he also works as a senior researcher of CONICET (Consejo de Investigaciones Científicasy Técnicas, Argentina), Consulting geologist in sedimentology at GEOIL – PDVSA, Senior Geologist / President of GCS of Argentina and Scientific Consultant of PetroChina Company Limited. His research is focused on sediment gravity flow and hyperpycnal flow deposits in marine and lacustrine basins. He is a member of several academic societies, including the Society for Sedimentary Geology, International Association of Sedimentologists, Geological Society of America, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) and Asociación Geológica Argentina. He has published over 80 journal papers and chapters in books.


Council Meeting, Opening Ceremony and Plenary Talks (I)

 

May 17, 2024 (Friday)  Afternoon                                                   

Hefei Hall

1) 15:00-17:00 Council Meeting of the International Society of Palaeogeography

 

May 18, 2024 (Saturday)  Morning  Opening Ceremony and Plenary Talks (Ⅰ)             

Mandarin Hall

1) 8:30-9:10 Opening Ceremony

Chairman: Renbin ZHAN

(1)   Opening speech delivered by the President of the International Society of Palaeogeography, Prof. Shenghe WU (China University of Petroleum, Beijing)

(2)   Speech delivered by the Director of Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Prof. Jun WANG

(3)   Speech delivered by the President of China University of Petroleum, Beijing, Prof. Yan JIN

(4)   Speech delivered by the representative of the Advisory Committee members of the conference, Prof. Suping PENG (China University of Mining and Technology, Beijing)

(5)   Speech delivered by the Chairman of International Commission on Stratigraphy, Prof. David A.T. HARPER (Durham University, UK)

(6)   Speech delivered by the Associate Editor-in-Chief of Journal of Palaeogeography, Prof. Ian D. SOMERVILLE (University College Dublin, Ireland)

 

9:10-9:30                                  Group Photo

 

2) 9:30-12:10 Plenary Talks (Ⅰ)

Chairmen: Shenghe WU, Ian D. SOMERVILLE

(1) 9:30-10:05

Practice for Exploring & Producing continental shale oil and research on lacustrine shale in China

Prof. Longde SUN (National Key Laboratory of Continental Shale Oil, China)

(2) 10:05-10:40

Early Palaeozoic brachiopod biogeography: a key to understanding global palaeogeography

Prof. David A.T. HARPER (Durham University, UK)

 

10:40-11:00                                 Break

 

Chairmen: Santanu BANERJEE, Zhongqiang CHEN

(3) 11:00-11:35

Forced transgressions & regressions: key surfaces for understanding underfilled lakes and their hydrocarbon potential

Prof. Carlos ZAVALA (Universidad Nacional del Sur, Argentina)

(4) 11:35-12:10

The impact of palaeogeography and climate on late Devonian to Mississippian ecosystems and reef builders

Prof. Markus ARETZ (Université Toulouse III – Paul Sabatier, France)

 

3) 10:00-11:00 News Release Conference

Lishui Hall

Chairman: Xiaozheng CHEN


 Closing Ceremony and Plenary Talks (II)

 

May 20, 2024 (Monday)  Afternoon  Closing Ceremony and Plenary Talks (ⅠI)            

Mandarin Hall

1) 14:00-15:10 Plenary Talks (Ⅱ)

Chairmen: Xiumian HU, Markus ARETZ

(1) 14:00-14:35

The Permian Wuda Tuff Flora (Chinese "vegetational Pompeii") and its palaeophytogeographic implications

Prof. Jun WANG (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China)

(2) 14:35-15:10

Silicate weathering versus reverse weathering across geological time: A review

Prof. Santanu BANERJEE (Indian Institute of Technology Bombay, India)

 

15:10-15:30                                  Break

 

2) 15:30-17:30 Closing Ceremony

Chairmen: Hairuo QING, Maoyan ZHU

(1)   Announcing the “Best Papers by Young Scientists” and “Best Oral/Poster Presentations” winner lists

(2)   Awarding the “Best Papers by Young Scientists”

(3)   Awarding the “Best Oral Presentation” and “Best Poster Presentation”

(4)   Announcing and awarding the “Excellent Volunteer”

(5)   Speech by the “Best Papers by Young Scientists” prize winners

(6)   Notification on the preparation for the 7th International Conference of Palaeogeography

(7)   Closing speech


 

Open Session

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-14:30)                               

Guangzhou Hall

Chairmen:   Renbin ZHAN, Yuan WANG

(1) 13:30-13:50

Yixuan   ZHAO

Elsevier Press

Publishing   in Scientific Journals & Editor Career Path

(2) 13:50-14:10

Yuan   WANG

China University of Petroleum, Beijing,   China/Editorial Office of Journal of Palaeogeography

Efficient   publication process in Journal of Palaeogeography helps promote   scientific impact

(3) 14:10-14:30

Massimo   MORETTI

Università degli Studi di Bari, Italy/ Editorial   Office of Sedimentary Geology

The   role of the Editor-in-Chief to quickly publish high-quality papers in Sedimentary   Geology


Workshop

May 18 (Saturday)  Evening  (20:00-22:00)                               

Workshop: Trace fossils in   Palaeoenvironment and Palaeogeography

Hefei Hall

Conveners:   Lijun ZHANG, Mao LUO, Xueqian FENG, Xiaole ZHANG

(1) 20:00-20:30

Lijun   ZHANG

Henan Polytechnic University, China

Ichnotaxonomy   for the foundation of ichnologic work

(2) 20:30-21:00

Jiashu   WANG

Peking University, China

Trace   fossils as indication of sedimentary environment and a case study of Devonian   trace fossils

(3) 21:00-21:30

Mao   LUO

Nanjing Institute of Geology and   Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Trace   fossils response during the end-Permian mass extinction

(4) 21:30-22:00

Yongbin NIU

Henan   Polytechnic University, China

Bioturbation modified   petrophysical properties


 

Oral Presentation Sessions

 

The presentations by students are marked by []

 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-15:35)                               

T1-1(I):   Palaeobiogeography and major   biotic transitions

Suzhou Hall

Conveners:   Maoyan ZHU, Mats O. MOLÉN

Chairmen: Maoyan ZHU, Tao DENG

(1)   13:30-13:45

A.J. (Tom) VAN LOON

Shandong   University of Science and Technology, China

Two merging deltas in the Eocene   Shahejie Fm. (Eocene, Bohai Bay Basin, E China)

(2)   13:45-14:00

Chunan TANG

Dalian   University of Technology, China

The role of Earth’s thermal cycles in   triggering great geologic events

(3)   14:00-14:15

Jiangong WANG

Northwest   Branch of Research Institute of Petroleum Exploration and Development, CNPC,   China

Characteristics and Mineralization of   the Cenozoic Lacustrine Microbialites in Qaidam Basin

(4)   14:15-14:35

Bing PAN

Nanjing   Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Cambrian Terreneuvian Small Shelly   Fossils from the Hazara Basin of Lesser Himalaya, North Pakistan and their   palaeobiogeographic significance (Keynote)

(5) 14:35-14:50

Yi DING

Weinan   Normal University, China

The Lopingian Trace fossils in South   China, and their palaeoenvironmental implications

(6) 14:50-15:05

Subham Kumar PATRA

Indian Institute of Technology Bombay, India

Untangling   the biotic stress in the late Maastrichtian Deccan-benchmark interval of   Bidart (France) []

(7) 15:05-15:20

Kaiyan SHI

University   of Chinese Academy of Sciences, China

Is there a coupling between diversity   changes and palaeobiogeographic shifts for brachiopods across Late Ordovician   Mass extinction? []

(8) 15:20-15:35

Shasha LIU

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology,   Chinese Academy of Sciences, China

Biogeographic   shifts of marine invertebrates during the Ordovician-Silurian transition []

 


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-18:00)                               

T1-2: Biological Process in sedimentation

New Delhi Hall

Conveners: Yu   PEI, Yuangeng HUANG, Fei LI, William FOSTER, Sudipta DASGUPTA, Markus ARETZ,   Linhao FANG, Massimo MORETTI, Stefania LISCO

Chairmen: Fei LI, Massimo MORETTI

(1) 13:30-13:50

Xia WANG

Chengdu University of Technology, China

Reconstruction of Carbonate   Factories and Their Controlling Factors: A Multiproxy-Based Quantitative   Perspective (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Zengjun WANG

Southwest Petroleum University, China

The Sedimentological Implications of   the Largest Known Ooids []

(3) 14:05-14:20

Yu PEI

China University of Geosciences, Wuhan, China

Organic matter influence on ooid   formation: New insights into classic examples (Great Salt Lake, USA; Triassic   Germanic Basin, Germany)

(4) 14:20-14:35

Sudipta DASGUPTA

Indian Institute of Technology Bombay, India

The Camborygma Ichnofacies in a   high-resolution sequence-stratigraphic framework for the Eocene   palustrine-alluvial depositional interval of Kutch Basin, India

(5) 14:35-14:50

Nikolay SENNIKOV

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS,   Russia

Paleogeographical environments and   Ichnofossils from Middle Ordovician of Gorny Altai region (Siberia, Russia)

(6) 14:50-15:05

Yasin OROOJI

Zhejiang Normal   University, China

Elucidating   Biofouling Mechanisms and Advancing In-Situ Fouling Mitigation Strategies

(7) 15:05-15:20

Yinghao JING

China University of Geosciences, Wuhan, China

A late Paleoproterozoic microfossil   community from siliceous granules, Dahongyu Formation, North China []

(8) 15:20-15:35

Lu LIU

Shandong University of   Science and Technology, China

Study   on mineralogical characteristics and microbial genetic mechanism of stones in   human urinary system []

 

15:35-15:55

 

Break

Chairmen: Yu PEI, Markus ARETZ

(9) 15:55-16:15

William FOSTER

Universität Hamburg, Germany

Permian-Triassic mass extinction: new   insights from Svalbard (Keynote)

(10) 16:15-16:30

Daizhao CHEN

Institute of Geology and   Geophysics, Chinese Academy of Sciences, China

Sedimentary   records of biotic crisis during Devonian-Carboniferous transition in Guilin   area, South China

(11) 16:30-16:45

Xinsong ZHANG

Fuzhou University, China

How microbe outcompeted metazoan in   reef construction during the Late Devonian mass extinction?   metazoan-microbial reefs shift to microbialites at the Quanzhou section,   South China

(12) 16:45-17:00

Fei LI

Southwest Petroleum   University, China

The   disappearance of large-scale lithified microbial mats during the   Precambrian-Cambrian transition: A result of ‘Substrate Revolution’ or ‘seafloor   oxygenation’?

(13) 17:00-17:15

Wanli XIANG

Leshan Normal University, China

Early Archean Carbonate Factories -   Major Carbon Sinks on the Juvenile Earth

(14) 17:15-17:30

Xuanwei LIU

China University of   Petroleum, Beijing, China

Identification   and Significance of the Permian Guadalupian-Lopingian Series Boundary in the   Northwestern Margin of the Yangtze Craton []

(15)   17:30-17:45

Xianfeng WANG

Chengdu University of Technology, China

Enhanced microbial carbon sinks in   sustaining the Middle Triassic habitable climate []

(16)   17:45-18:00

Stefania LISCO

Università degli Studi di   Bari, Italy

The   sedimentary record of the present-day sabellarian reefs

 


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:40)                               

T1-3:   Systematics, paleoecology and palaeogeography of hypercalcified sponges

Beijing Hall

Conveners:   Stephen KERSHAW, Qijian LI

Chairman: Qijian LI

(1) 13:30-13:50

Stephen KERSHAW

Brunel University London, UK

Hypercalcified sponges – past and   future (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Cui LUO

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy   of Sciences, China

Niche expansion and related biological   innovation of archaeocyaths: evidence from Burgess-shale-type Lagerstätten

(3) 14:05-14:20

Xinyuan CAO

China University of Petroleum, Beijing, China

Sponges of the early Cambrian Qingxi   Formation in northern Guangxi []

(4) 14:20-14:35

Yalan LI

Southwest Petroleum University, China

Characteristics and ecological   significance of archaeocyathan bioherms of the lower Cambrian (Stage 3) in   the Hannan-Micangshan area, South China []

(5) 14:35-14:50

Min ZHANG

Huanggang Normal University, China

Biogeographic shifts of archaeocyatha   during the Cambrian

(6) 14:50-15:05

Wenqian FENG

Nanjing Institute of   Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Hydrodynamic   simulation and functional analysis of archaeocyaths []

(7) 15:05-15:20

Nikita LYKOV

Geological Institute of RAS, Russia

Middle Ordovician (Dapingian) Calathium-sponge-microbial   bioherms from the Siberian Craton: early record for cooling event? []

 

15:20-15:40

 

Break

Chairman: Stephen KERSHAW

(8) 15:40-15:55

Mirinae LEE

Korea Polar Research Institute, Korea

Late Ordovician coral-stromatoporoid   intergrowths from North China (the Sino-Korean Craton)

(9) 15:55-16:10

Qijian LI

Nanjing Institute of   Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Selective   filtration in Late Ordovician vaceletiid sponges

(10) 16:10-16:25

Juwan JEON

Korea University, Korea

Late Ordovician stromatoporoids from   southern Kazakhstan and their implications for faunal dispersal during the   Ordovician

(11) 16:25-16:40

Jiayuan HUANG

Peking University, China

Revisiting   Middle Devonian sequence at Maoying, South China: New insights into age and   co-occurrence of metazoan and microbial reefs

(12) 16:40-16:55

Kun LIANG

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy   of Sciences, China

The last episode of   coral-stromatoporoid biostromes and faunal changes across a   Devonian-Carboniferous Boundary section of South China

(13) 16:55-17:10

Xuesong TIAN

Chongqing Institute of   Geology and Mineral Resources, China

Compositional   characterizations and palaeogeographical environmental reconstruction of Late   Permian Changhsingian hypercalcified sponge reefs in South China

(14) 17:10-17:25

Lingzan MENG

Chengdu University of Technology, China

Reef Quantitative Analysis with 3D   Digital Outcrop Models: A Case Study of the Late Permian Jiantianba Quarry []

(15) 17:25-17:40

Anqi WANG

University College   London, UK

The   biogeographic distributions of sphinctozoans across the Permian/Triassic   boundary []


May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:15)                               

T1-5:   How do fossil data advance our knowledge of palaeoenvironments and   palaeogeography?

Wuxi Hall

Conveners:   Jinzhuang XUE, Lijun ZHANG, Zhikun GAI, Dangpeng XI, Changfu ZHOU

Chairman: Rao FU

(1) 13:30-13:50

Bin HU

Henan Polytechnic University, China

Characteristics and sedimentary   environment of ichnofossils of the Lower Permian Taiyuan Formation in the   Xiangning Area, eastern margin of Ordos Basin (Keynote)

(2) 13:50-14:10

Emese M. BORDY

University of Cape Town, South Africa

How does vertebrate ichnology advance   our knowledge of palaeoenvironments in the Mesozoic of southern Gondwana?   (Keynote)

(3) 14:10-14:25

Zhao WANG

Northwest University, China

Preliminary study on Cambrian shell   fossils from Xiweikou Section in Yuncheng, Shanxi Province []

(4) 14:25-14:40

Mikhail ROGOV

Geological Institute of   RAS, Russia

Gateway   to the Arctic: Late Cretaceous history of the Turgai Strait

(5) 14:40-14:55

Liang QI

Chengdu University of Technology, China

U-Pb dating of Jurassic dinosaur bones   from Sichuan Basin and its implications on palaeogeography

(6) 14:55-15:10

Jiashu WANG

Peking University, China

Sedimentology   and ichnology of the Xiaxishancun Formation of Qujing, Yunnan shed light on   the earliest Devonian marginal-marine environments and ecosystems in South   China []

(7) 15:10-15:25

Yeongju OH

Korea Polar Research Institute, Korea

A fresh look at the paleogeographic   position of the Sino-Korean (North China) Craton during the Cambrian Period []

(8) 15:25-15:40

Kaicheng GAO

Shandong University of Science and Technology,   China

Paleogeography of the aquatic turtles in the   Early Cretaceous Jehol Biota of Northeast China []

 

15:40-16:00

 

Break

Chairman: Jiashu WANG

(9) 16:00-16:15

Conghui   XIONG

Lanzhou   University, China

Paleozoic   diversification and extinctions of vascular plants in the North China and   South China blocks, as revealed by multilevel diversity analyses of   macrofossil record

(10) 16:15-16:30

Xianren SHAN

Institute of Vertebrate Paleontology and   Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, China

Fossil fishes in the lower Telychian marine red   beds of South China and Tarim with their biostratigraphic and   palaeogeographic significance []

(11) 16:30-16:45

Qiqi YANG

Peking   University, China

Trace   fossils from the Ediacaran-Cambrian transition in southeastern margin of   North China and their implications for the Cambrian explosion []

(12) 16:45-17:00

Rao FU

Northwest University, China

Morpho-anatomical features of the Late Ordovician   lingulid brachiopods and their ecological implications []

(13) 17:00-17:15

Zhiying DANG

China   University of Mining and Technology, China

Palaeontology   and geochemistry-based evidence for biological and environmental catastrophe   response in the Late Changhsingian in the Shuicheng area, western Guizhou,   China []


May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:00)                               

T2-8(I):   Fluvial and deltaic sedimentology

Lishui Hall

Conveners:   Daidu FAN, Changmin ZHANG, Junhui WANG, Xin SHAN, Wenjie FENG

Chairmen: Wenjie FENG,   Junhui WANG

(1) 13:30-13:50

Jungang PANG

Xi'an Shiyou University, China

Mapping palaeoshorelines of   river-dominated deltas in lacustrine ramp settings: Triassic Yanchang   Formation (Ordos Basin, China) (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Haiying CHEN

China University of Petroleum, Beijing, China

Sedimentary Environment and Evolution   Analysis of the Permian Taiyuan Formation in Ningqing Block, Tianhuan   Depression, Ordos Basin []

(3) 14:05-14:20

Yiling WANG

Chengdu University of Technology, China

Sedimentary characteristics and   constitutive pattern of the deltaic sand body of the Shan 2 Member - He 8   Member in the southeastern Ordos Basin []

(4) 14:20-14:35

Yanting YANG

Shandong University of Science and Technology, China

Characteristics and formation mechanism   of Chang 7 tight sandstone oil reservoir in Ordos Basin, China []

(5) 14:35-14:50

Jiang WU

SINOPEC Petroleum Exploration and production Research Institute,   China

Sedimentary characteristics and sand   body distribution of key intervals of the Permian in the southern margin of   Ordos Basin

(6) 14:50-15:05

Hainan ZHANG

Shandong University of   Science and Technology, China

Sedimentary   characteristics and depositional model of shallow-water braided river delta   of the Shihezi Formation in Binchang Block, Ordos Basin []

 

15:05-15:25

 

Break

Chairmen: Junhui WANG, Daidu FAN

(7) 15:25-15:45

Junhui WANG

China University of Petroleum, Beijing, China

Autostratigraphic modelling of the   growth of alluvial-shelf systems during steady base-level cycles (Keynote)

(8) 15:45-16:00

Jinlin CHEN

China University of   Petroleum, Beijing, China

Two-dimensional   numerical simulation of non-deltaic transgression []

(9) 16:00-16:15

Li LI

China University of Petroleum, Beijing, China

Study of the autoretreat of shelf-edge   trajectory by 2D numerical simulation []

(10) 16:15-16:30

Wei ZHANG

China University of   Petroleum, Beijing, China

Non-isochronism   of transgression in sedimentary basins with dual-provenance systems: an   experimental study []

(11) 16:30-16:45

Xianyan WANG

Nanjing University, China

Multiple paleolakes caused by glacier   river-blocking on the southeastern Tibetan plateau in response to climate   changes since the last glacial maximum

(12) 16:45-17:00

Xia ZHANG

Nanjing   University, China

A basic end-member model algorithm for grain-size   data of a macro-tidal coastal system: A case study of postglacial Qiantang   River incised-valley fill

 


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:00)                               

T3-3(I):   Tectonic palaeogeography and sedimentation

Shanghai Hall

Conveners:   Xiumian HU, Dengfa HE, Jianghai YANG

Chairmen: Xiumian HU, Guohui CHEN

(1) 13:30-13:50

Huayu LU

Nanjing University, China

An analysis of formation and   evolution of the Asian landscape during the Cenozoic (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Hanzhi ZHANG

Nanjing University, China

Cenozoic eastwards uplift of the North   Qinling Mountains and the implications on landscape evolution in Central   China

(3) 14:05-14:20

Hua TAO

Northwest University, China

Late Carboniferous to Permian   sedimentary and paleoclimatic responses to tectonic transitions along the   northern North China Craton []

(4) 14:20-14:35

Qingxiang DU

Shandong University of Science and Technology, China

Constraining subduction initiation in   the Paleo Asian Ocean through geochemistry and detrital zircon ages

(5) 14:35-14:50

Junping HUANG

PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and   Development-Northwest, China

Control of tectonic-lithofacies   palaeogeography on the development of marine shale——A case study on the   Ulalik Formation of Ordos Basin, China

(6) 14:50-15:05

Xiao QING

Chengdu University of   Technology, China

Characteristics   of tectono-sedimentary evolution in the Meso-Neoproterozoic of the Ordos   Basin []

 

15:05-15:25

 

Break

Chairmen: Hanzhi ZHANG,   Anlin MA

(7) 15:25-15:45

Jianghai YANG

China University of Geosciences, Wuhan, China

Subduction of the tropical   Paleo-Tethyan Ocean and its potential linkage with the early Permian   deglacial warming (Keynote)

(8) 15:45-16:00

Anlin MA

Nanjing University, China

Timing   of rifting of the Dongkaco microcontinent (central Tibet) and implications   for Neo-Tethyan evolution

(9) 16:00-16:15

Shihao SU

Northwest University, China

Provenance and Tectonic Setting of the   late Permian-middle Triassic in Northern Qiangtang, Tibet: Evidence from   Geochronology and Geochemistry []

(10) 16:15-16:30

Wei DENG

Southwest Petroleum   University, China

Provenance   system characteristics of Xujiahe Formation in Late Triassic Sichuan Basin   and its implications for tectonic evolution []

(11) 16:30-16:45

Yaoling WEN

Chengdu University of Technology, China

Detrital zircon U-Pb age and   geochemical characteristics of Cretaceous in Emei area, Sichuan Province and   its geological significance []

(12) 16:45-17:00

Xiaoxue HOU

Shandong University of   Science and Technology, China

Zircon   U-Pb geochronology and geochemistry of Mid-Late Permian volcanic rocks in   central Jilin Province, NE China: implications for the tectonic evolution of   the Paleo-Asian Ocean []


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:45)                               

T4-5(I):   Reservoir heterogeneity and   hydrocarbon development

Hefei Hall

Conveners:   Xiaoming ZHAO, Zhenhua XU, Xianfeng TAN

Chairmen: Xiaoming ZHAO, Zhenhua XU

(1) 13:30-13:50

Xiaoming ZHAO

Southwest Petroleum University, China

Progress and prospects of   theoretical studies on sedimentary architecture in Deep-sea channel (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Di ZHAI

CNOOC International Ltd., China

Confined Deep-water Turbidity Channel Sedimentary   Reservoir Characteristics and Remaining Oil Study—A Case Study of G Oil   Field, North Sea, UK

(3) 14:05-14:20

Tao YU

Northeast Petroleum University, Beijing, China

Analysis of reservoir architecture and   connectivity of delta front sand body: A case study of Sa II reservoir in   XingEr Area, Daqing Oilfield []

(4) 14:20-14:35

Fei LIU

Southwest Petroleum University, China

Research on quantitative   characterization method of deep-sea channel continuity constrained by   configuration patterns []

(5) 14:35-14:50

Huan WANG

Research Institute of Petroleum Exploration and Development,   PetroChina, China

Geochemistry characterization of   diagenesis from Mishrif reservoir rocks in the Central Mesopotamian Basin,   Iraq: Implication for the differential diagenesis and petroleum significance

(6) 14:50-15:05

Haowen SONG

China University of   Petroleum, East China, China

Influencing   factors of beach-bar sandstone reservoir heterogeneity and classification of   diagenetic facies types: A case study of the upper Es4 of Fan 1 fault block   in Boxing subsag []

(7) 15:05-15:20

Qi WAN

Shandong University of Science and Technology, China

Origin of differences in reservoir   quality of the tight sandstones in the Permian Shanxi and Lower Shihezi   formations (SW, Ordos Basin, China) []

 

15:20-15:40

 

Break

Chairmen: Xianfeng TAN, Jiawang GE

(8) 15:40-16:00

Difei ZHAO

China University of Mining and Technology, China

Multi-scale heterogeneity and   differential pore-system development mechanism of shale reservoirs:   implications for precise exploration and evaluation of deep shale (Keynote)

(9) 16:00-16:15

Zheng CAO

Chongqing University of   Science and Technology, China

Diagenetic   evolution of the lower Yaojia Formation

(10) 16:15-16:30

Xiaofei FENG

Southwest Petroleum University, China

Cyclostratigraphy of the middle   Jurassic-Aalenian Sha-1 member lacustrine record in central Sichuan Basin,   southwestern China []

(11) 16:30-16:45

Xinglei SONG

Northwest University,   China

Analysis   of the Influence of Micro-Pore Structure on Oil Occurrence Using Nano-CT   Scanning and Nuclear Magnetic Resonance Technology: An Example from Chang 8   Tight Sandstone Reservoir, Jiyuan, Ordos Basin []

(12) 16:45-17:00

Ziyun ZHENG

Chengdu University of Technology, China

Microscale shear evolution and fracture   mechanism anisotropy of cracked shale: Implications for shale gas exploration   []

(13) 17:00-17:15

Xingcheng ZHU

Southwest Petroleum   University, China

Multi-scale   pore structure of Nanoscale Pore Systems in Marine–Continental Transitional   Shale Gas Reservoirs from Shanxi Formation on the eastern margin of Ordos   Basin []

(14) 17:15-17:30

Lina HUO

China University of Petroleum, Beijing, China

Pore structure heterogeneity and   permeability evaluation of deep to ultra-deep tight sandstone reservoir: A   case study from Cretaceous Bashijiqike Formation, Tarim Basin []

(15) 17:30-17:45

Xiaofeng YUAN

Northeast Petroleum   University, China

Reservoir   heterogeneity characteristics and impact on CO2-EOR effect []

 


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-18:30)                               

T4-6(I):   Unconventional petroleum and   fine-grained sedimentology

Congress Hall

Conveners:   Zhen QIU, Qian FANG, Shifa ZHU, Ling GUO, Hengye WEI, Xiaojun ZHU

Chairmen: Zhen QIU, Ling GUO

(1) 13:30-13:50

Haikuan NIE

Petroleum Exploration and Production Research Institute, SINOPEC,   China

A world-class source rock in   southern China formed during the periods from Katian to Rhuddanian: the   biostratigraphic distribution, depositional model and shale gas potential (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Ruining HU

Central South University, China

Coupling of nitrogen biogeochemical   cycling and phytoplankton community structure before and after the Late   Ordovician mass extinction in South China

(3) 14:05-14:20

Fei ZHOU

Guizhou University, China

Mechanism of temperature influence on   water-rock reaction rate: A case study of Niutitang Formation shale in   northern Guizhou Province []

(4) 14:20-14:35

Zexin FANG

Northwest University, China

Geochemistry of marine black shale of   Cambrian Qiongzhusi Formation, Yangtze plate, southwestern China:   implications for provenance and paleoweathering []

(5) 14:35-14:50

Jianglin HE

Chengdu Center of Geological Survey, China

The coupling relationship between the   deposition of lacustrine dark shale in Sichuan Basin and the oceanic anoxic   event in early Jurassic

(6) 14:50-15:05

Liyu FANG

Chengdu University of   Technology, China

Lithofacies   and gas enrichment in deep-marine shale, Wufeng Formation-Longyi 1 submember,   western Chongqing area, Sichuan Basin, China []

(7) 15:05-15:20

Tianfu GU

Southwest Petroleum University, China

Research on organic matter enrichment   and dynamic evolution mechanisms of Permian marine shale in the   Kaijiang-Liangping Trough, eastern-northern Sichuan Basin, China []

(8) 15:20-15:35

Yi GUO

Southwest Petroleum   University, China

Tectonic   fracture stages and evolution model of Longmaxi Formation in central Luzhou   area, Sichuan Basin []

(9) 15:35-15:50

Yuhan HUANG

Chengdu University of Technology, China

Coupling Mechanism of Sedimentary   Differentiation, Hydrocarbon Generation and Reservoir Formation of Marine   Tight Limestone Petroleum in the 3rd Member of the Leikoupo Formation in the   Middle Triassic of Central Sichuan Basin []

 

15:50-16:10

 

Break

Chairmen: Ling GUO, Qian FANG

(10) 16:10-16:30

Xiaojun ZHU

Tongji University, China

Identification of shale oil mobility   from its occurrence in the Jiyang Depression (Keynote)

(11) 16:30-16:45

Yuanhao LI

Xi'an Shiyou University,   China

Characteristics   and controlling factors of deep-water fine-grained sedimentary facies in the   Chang 73 sub section of the Ordos Basin

(12) 16:45-17:00

Jinku LI

China University of Geoscience, Beijing, China

Upwelling-induced organic matter   enrichment along the Marginal Yangtze Platform during the Early Cambrian []

(13) 17:00-17:15

Chengang LU

China University of   Geosciences, Beijing, China

Organic   matter accumulation and mineral confinement in marine-continental   transitional shale deposits in the Qinshui Basin during the   Carboniferous-Permian transition: insights from geochemical constraints and   astronomical forcing []

(14) 17:15-17:30

Feng LIANG

PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and   Development-Northwest, China

Important Interface Identification, GR   Curve Isochronous Comparison Method, and New Understanding of Shale   Distribution in the Longmaxi Formation of Sichuan Basin, China

(15) 17:30-17:45

Wendi PENG

China University of   Petroleum, Beijing, China

Coupled   saline lacustrine OM enrichment difference response to the sedimentary   environment: evidence from elements, sedimentary biomarker and isotopic   indicators []

(16) 17:45-18:00

Yuxiang SHI

Northwest University, China

Paleoenvironmental conditions and   organic matter enrichment of the Late Paleoproterozoic Cuizhuang Formation   dark shale in the Ordos Basin, North China []

(17) 18:00-18:15

Xianfeng SUN

China University of Geosciences, Wuhan, China

Fine-grained gravity flow sedimentary   features and their petroleum significance in Paleogene lacustrine rift   basins: An example from Lufeng sag, Pearl River Mouth Basin []

(18) 18:15-18:30

Hanyun TIAN

China University of Petroleum, Beijing, China

The controlling effect of sedimentary   environment of Marine shale on organic matter enrichment in Permian Wujiaping   Formation, northeast Sichuan []

 


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:00)                               

T4-9(I):   Organic matter enrichment and   petroleum accumulation in continental saline lacustrine basins

Geneva Hall

Conveners:   Chenglin LIU, Jian LI, Yiming ABULIMITI, Shifa ZHU, Dehao FENG, Xuebin WEI,   Xiaofeng TAN, Santanu BANERJEE

Chairmen: Chenglin LIU, Yuyuan LI

(1) 13:30-13:50

Rong LIU

Jilin University, China

Organic matter enrichment in   paleolakes and environmental effects on biological communities—An example of   the Early Cretaceous greenhouse effect terrestrial event sedimentary system   in the Yin’e Basin (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Penglin ZHANG

Jilin University, China

Sequence Stratigraphy, Depositional   Environment and Thermal maturity of Lacustrine Shale: A Case From Cretaceous   Songliao Basin, NE China

(3) 14:05-14:20

Mingxiang DONG

China University of Petroleum, Beijing, China

Sensitivity analysis and   paleoenvironmental response of paleoclimate proxy indicators of   cyclostratigraphy——a case study of Lower Youshashan Fomation of Yiliping area   in the Qaidam Basin []

(4) 14:20-14:35

Tianxin HE

Jilin University, China

Origin of lacustrine hydrothermal   carbonates in the Yin’e Basin and organic matter enrichment []

(5) 14:35-14:50

Jiahao KANG

Southwest Petroleum University, China

Influence of depositional environment   on organic matter accumulation in lacustrine shales: the Jurassic Dongyuemiao   Member, Sichuan Basin, China []

(6) 14:50-15:05

Yaoting LI

Southwest Petroleum   University, China

Paleosedimentary   environment and organic matter enrichment of source rocks in Wenchang Sag,   the Pearl River Mouth Basin []

(7) 15:05-15:20

Qianghao LIU

Jilin University, China

Astronomical-scale calibration of Early   Cretaceous lake sediment in the Yin'e Basin and its paleoenvironmental   evolution under astronomical forcing []

 

15:20-15:40

 

Break

Chairmen: Rong LIU, Bo PENG

(8) 15:40-16:00

Cheng CHEN

Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological   Sciences, China

Organic matter enrichment mechanism of   the Middle Jurassic Buqu high-quality source rocks in north Qiangtang Basin (Keynote)

(9) 16:00-16:15

Tian LIU

China University of   Petroleum, Beijing, China

Sedimentary   environment, enrichment model and mechanisms for organic matter of   transgressive lacustrine shale in rift basin: A case study of the Paleocene   Funing Formation, Subei Basin, East China []

(10) 16:15-16:30

Yansong WANG

Southwest Petroleum University, China

Diagenesis-reservoir forming evolution   of terrestrial shale and the occurrence mechanism of shale gas: A case study   of Lower Jurassic Dongyuemiao Member in the Southeastern Sichuan Basin, SW   China []

(11) 16:30-16:45

Huiyi XIAO

China University of   Petroleum, Beijing, China

Orderly   distribution characteristics and accumulation mode of hydrocarbons in saline   lacustrine rift basin: a case study of the Puwei area of Dongpu depression []

(12) 16:45-17:00

Huan TONG

China University of Petroleum, Beijing, China

The effect of organic-inorganic fluid   on the development of mixed rock reservoirs of the Es1 and Es2 in the   Zhuanghai area []


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:00)                               

T4-10(I):   Dolomitization and dolomite reservoirs

Kuala Lumpur Hall

Conveners:   Hairuo QING, Daizhao CHEN, Ihsan AL-AASM

Chairmen: Hairuo QING, Daizhao CHEN, Ihsan   AL-AASM

(1) 13:30-13:50

Hairuo QING

University of Regina, Canada

Identification of dolomite   recrystallization based on Mg-C-O isotope systems: A case study of Lower   Ordovician dolomite from Yong-An-Ba Dam, Tarim Basin (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Yizhe WANG

Lanzhou City University, China

C-O-Mg isotopic evidence for microbial   formation of dolomite in an Oligocene saline-alkaline lake in the northern   Tibetan Plateau

(3) 14:05-14:20

Zhipeng CHEN

Xi'an Shiyou University, China

Pore structure of dolomite reservoir at   the karst slope margin-a case study in the southern Ordos Basin

(4) 14:20-14:35

Chun WU

Peking University, China

Characteristics and Controlling Factors   of the Recrystallized Dolomite Reservoir of the Sanshanzi Formation in the   central and eastern Ordos Basin []

(5) 14:35-14:50

Yifan GU

Southwest Petroleum University, China

Diagenetic sequence of deep paleokarst   dolomite reservoir and its reservoir forming-accumulation effect: A case   study of Sinian Dengying Formation in Central Sichuan Basin, SW China

(6) 14:50-15:05

Lin ZHAN

Southwest Petroleum   University, China

Study   on reservoir characteristics of the fourth member of Dengying Formation in   Well A1 and the periphery of Section B in northern Sichuan []

 

15:05-15:25

 

Break

Chairmen: Hairuo QING, Daizhao CHEN, Ihsan   AL-AASM

(7) 15:25-15:45

Ihsan AL-AASM

University of Windsor, Canada

Diagenetic pore-fluid evolution in the   Huron Domain (Michigan Basin): evidence from petrography, geochemistry, and   C-O-S-Sr isotopes of secondary evaporites and associated host rock dolostones   (Keynote)

(8) 15:45-16:00

Caijun LAN

Research Institute of   Exploration and Development, PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company,   China

Differential   evolution and controlling factors of reservoirs in the second and fourth   members of the Dengying Formation in central to northern Sichuan Basin

(9) 16:00-16:15

Chao ZHANG

Southwest Petroleum University, China

Formation and Evolution of Thrombolite   Dolomite Reservoir in the Precambrian Dengying Formation, Central Sichuan   Basin, SW China []

(10) 16:15-16:30

Lingxue GAO

Chengdu University of   Technology, China

Characteristics   and main controlling factors of reservoirs in the second member of Dengying   Formation in Penglai area, Sichuan Basin, China []

(11) 16:30-16:45

Junxin SHANG

Southwest Petroleum University, China

Impact of hydrothermal fluid on middle   Permian carbonate reservoir in the Southwestern Sichuan Basin, SW China []

(12) 16:45-17:00

Xiufen ZHAI

PetroChina, China

Tectonic   controls on deposition and reservoir distribution of the Early Cambrian   Canglangpu Formation, Sichuan Basin


May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-15:20)                               

T6-3(I):   Rapid climate changes and environmental crises during the Mesozoic-Cenozoic   hyperthermals

Jiangning Hall

Conveners:   Zhong HAN, Zuoling CHEN, Santanu BANERJEE, Xi CHEN, David B. KEMP

Chairman: David B. KEMP

(1) 13:30-13:50

William FOSTER

Universität   Hamburg, Germany

Quantifying the collapse of shallow   marine ecosystems during the Permian-Triassic climate crisis (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Stella Zora BUCHWALD

Universität   Hamburg, Germany

The microbial lipid biomarker record   from the Permian/Triassic boundary in Svalbard []

(3) 14:05-14:20

Santanu BANERJEE

Indian Institute of   Technology Bombay, India

Silicate weathering versus reverse   weathering across geological time: A review

(4) 14:20-14:35

Zhongya HU

Tongji University, China

Mg isotope evidence for restriction   events within the Paleotethys ocean around the Permian-Triassic transition

(5) 14:35-14:50

Monica Alejandra GOMEZ CORREA

Universität   Hamburg, Germany

Ostracod community across the   Permian/Triassic boundary in the Southern Alps (Italy) []

(6) 14:50-15:05

Yuyang WU

China University of   Geosciences, Wuhan, China

Prolonged   marine anoxia in the Paleo-Tethys with constriction of seaways in the Early Triassic

(7) 15:05-15:20

Jie REN

Southwest Petroleum University, China

Hyperthermal Event pacing sedimentary   and ecosystems evolution during the Carnian Pluvial Episode in Southwestern   China []

 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (15:40-18:00)                               

T1-8: Palaeobotany and palaeogeography

Jiangning Hall

Conveners: Mihai Emilian POPA, Yongdong WANG

Chairmen: Mihai Emilian POPA, Yongdong WANG

(8) 15:40-16:00

Harald SCHNEIDER

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of   Sciences, China

Evolution of Plant Morphology through   time — a story of stasis und rare innovations (Keynote)

(9) 16:00-16:15

Yongdong WANG

Nanjing Institute of   Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Palaeogeographical   implications of two Early Cretaceous fossil plant taxa from NE China

(10) 16:15-16:30

Nareerat BOONCHAI

The Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral   Resources, Thailand

Monumental Fossil Trees in Lower   Northern Thailand: Ongoing Insights into Palaeoenvironment and   Palaeogeography

(11) 16:30-16:45

Shenglan XU

Sun Yat-sen University,   China

Fossil   records and modelling reveal the early diversification of Symplocos at   low latitudes of Asia

(12) 16:45-17:00

Jason HILTON

University of Birmingham, UK

Charcoalified mesofossil seed plants   from the Mississippian (early Carboniferous): implications for the origin and   early evolution of seed plants

(13) 17:00-17:15

Li ZHANG

Nanjing Institute of   Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Tracing   Palaeo-Gaseous Mercury Variations through Fossil Plants: Preliminary Analysis   of Mercury Concentration Data in Extant Ginkgo and Extinct ginkgoaleans

(14) 17:15-17:30

Paul GROTE

Nakhoh Ratchasima Rajabhat University, Thailand

Watsoniocladus (Cheirolepidiaceae) from the   Mesozoic of Thailand and biogeographical inferences

(15) 17:30-17:45

Luliang HUANG

Sun Yat-sen University,   China

Glacial   expansion of cold-tolerant species at low latitudes: megafossil evidence and   species distribution modelling

(16) 17:45-18:00

Mihai Emilian POPA

University of Bucharest, Romania

The Early Jurassic flora from Mehadia,   Romania

 


 

May 18 (Saturday)  Afternoon  (13:30-17:15)                               

T7-4(I):   Geochemical research and its application in palaeoenvironment and resource   exploration

Xuzhou Hall

Conveners:   Chunfang CAI, Jian CAO, Hui TIAN, Xiaomei WANG, Meijun LI, Yaohui XU

Chairmen: Chunfang CAI, Guangyi WEI

(1) 13:30-13:50

Guangyi

WEI

Nanjing University, China

Sequential depositions of Fe-Mn-P   and trace metals in the ocean linked to secular marine redox evolution (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Jing

GUO

China University of Petroleum, Beijing, China

Deciphering the Middle-Late Eocene   Climatic Optimum Astronomical Time Scales, pCO2 Levels, and   Organic Matter Enrichment in the South China Sea []

(3) 14:05-14:20

Biao

QIN

Northwestern University, China

Exploration of Thermochemical Sulfate   Reduction (TSR) in Ordovician Carbonate Rocks in the Central and Eastern   Ordos Basin []

(4) 14:20-14:35

Chunfang

CAI

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,   China

Deposition of Datangpo Formation Member   1 in a non-marine environment constrained by Boron isotopes and B/Ga ratios

(5) 14:35-14:50

Bolin ZHANG

Chengdu University of Technology, China

Oxygen minimum zone expansion caused   enhanced marine euxinia during the Capitanian mass extinction

(6) 14:50-15:05

Jiancheng ZENG

Chengdu University of   Technology, China

Paleoenvironment   and evaluation of source rocks of the Middle-Lower Ordovician Meitan   Formation in the Sichuan Basin and adjacent areas []

 

15:05-15:25

 

Break

Chairmen: Lei JIANG, Lianqi JIA

(7) 15:25-15:45

Wenyao XIAO

Research Institute of Petroleum Exploration and Development,   China

Links between hydrographic restriction,   redox conditions, and organic matter accumulation in the Early Cambrian   intrashelf basin, South China (Keynote)

(8) 15:45-16:00

Jiyuan JIN

Nanjing University, China

Selective   Extraction of Trace Elements and Identification of Salinity Environment: A   case Study of the Yangtze River Delta []

(9) 16:00-16:15

Zhenguo QI

China University of Petroleum, Beijing, China

Mechanism of Salinization in Lacustrine   Basins and Organic Matter Enrichment Patterns in Paleolake Water with   Different Salinities—A Case Study of the Bohai Bay Basin

(10) 16:15-16:30

Huan JIANG

Southwest Petroleum   University, China

Dolomite   U/Pb age from the Shuiyindong gold deposit in southwestern Guizhou and its   geological significance []

(11) 16:30-16:45

Yuqi WU

China University of Petroleum, Beijing, China

Organic matter enrichment and carbon   cycling processes in lacustrine basins driven by Middle Eocene climatic   optimum (MECO) []

(12) 16:45-17:00

Zhenxiang YU

Southwest Petroleum   University, China

Helium   source and resource potential analysis of Wufeng-Longmaxi Formation in the   Changning Area of Southern Sichuan, SW China []

(13) 17:00-17:15

Yiyu YAO

Chengdu University of   Technology, China

Gas source correlation and main source   rock evaluation of the Middle Jurassic Shaximiao Formation in western Sichuan   []

 


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-9:50)                               

T7-4   (II): Geochemical research and its application in   palaeoenvironment and resource                                                                       

Suzhou   Hall

Conveners:Chunfang   CAI, Jian CAO, Hui TIAN, Xiaomei WANG, Meijun LI, Yaohui XU

Chairmen: Meijun LI, Fujie   JIANG

(1) 8:30-8:50

Chunhua SHI

Guizhou University, China

Evaluating metal element proxies for   hydrocarbon–source correlation in lacustrine petroleum system (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Xingyu LI

China University of Geosciences, Beijing, China

Organic matter enrichment in   marine-continental transitional environment driven by Eocene-Oligocene   climate change: A case study of Pinghu Formation in the Xihu Sag []

(3) 9:05-9:20

Caijun LI

China University of Petroleum, Beijing, China

Characteristics of oil-source and   hydrocarbon accumulation model in saline lacustrine rift basin: A case study   of 3th member Shahejie Formation in Wenliu area of Dongpu Depression []

(4) 9:20-9:35

Zemin ZHAO

Northeast Petroleum University, China

Application of aromatics geochemical   index in oil migration tracing of Lixian slope []

(5) 9:35-9:50

Yuanzhe WU

 China University of Mining and Technology, China

An artificial intelligence-based method   for macerals identification []

 

May 19 (Sunday)  Morning  (10:25-11:30)                               

T1-1(II): Palaeobiogeography and major biotic   transitions

Suzhou Hall

Conveners: Maoyan ZHU, Mats O. MOLÉN

Chairman: A.J. (Tom) VAN LOON

(6) 10:25-10:45

Tao DENG

Institute of Vertebrate Paleontology   and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, China

Paleogeographical changes of the   Tibetan Plateau indicated by vertebrate fossils (Keynote)

(7) 10:45-11:00

Apirut NILPANA-PAN

Mahasarakham University, Thailand

New materials of Mamenchisauridae   sauropods from the Late Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Group,   Northeastern Thailand with the relationship to Mamenchisaurids from the South   China Terrane []

(8) 11:00-11:15

Tanachot BOONJA-RERN

Mahasarakham University, Thailand

Sauropod Dinosaurs in Southeast Asia []

(9) 11:15-11:30

Supanut BHUTTA-RACH

Mahasarakham University, Thailand

The largest crocodylomorphs   osteoderms from the Phu Kradung Formation of Thailand []

 


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-12:00)                               

T4-1(I):   Deep-water deposition and petroleum geology

New Delhi Hall

Conveners:Renchao   YANG, Guangyi HU, Benzhong XIAN, Xiaoming ZHAO

Chairmen: Renchao YANG, Xiaoming ZHAO

(1) 8:30-8:50

Carlos ZAVALA

Universidad Nacional del Sur, Argentina

Transient fans: their importance for   oil exploration in slope areas (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Haibo JIA

Shandong University of Science and Technology, China

Controls of climate on lake-level and   sediment transported into deep-lacustrine

(3) 9:05-9:20

Yue GONG

Petroleum Exploration and   Production Research Institute, SINOPEC, China

Study on Deep-water Sedimentary System   and Controlling Factors in the Congo Fan Basin: A Case Study of Oligocene and   Miocene

(4) 9:20-9:40

A.J. (Tom) VAN LOON

Shandong University of Science and Technology, China

Soft-sediment deformation structures   and there significance for the Early Cretaceous of Lingshan Island (western   Yellow Sea) (Keynote)

(5) 9:40-9:55

Wenrui LV

CNOOC International Ltd., China

Study on the Sedimentary   Characteristics and Evolution of Deepwater Turbidite in the Niger Delta—A   Case Study of the U Field in West African Nigeria

(6) 9:55-10:10

Daoyao GE

China University of Petroleum,   Beijing, China

Tectonic subsidence is significant:   the occurrence of highstand fan under icehouse climate and wide continental   shelf setting []

 

10:10-10:25

 

Break

Chairmen: Carlos ZAVALA, Benzhong XIAN

(7) 10:25-10:45

Shuxin PAN

Research Institute of Petroleum   Exploration and Development, Northwest, PetroChina, China

Subaqueous landslide in lacustrine   basins: seismic response, lake-tsunamis and their deposits (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Tian YANG

Chengdu University of Technology,   China

Sedimentary characteristics and   diagenesis of hyperpycnites in a lacustrine rift basin 

(9) 11:00-11:15

Yuhang CHEN

Xi'an Shiyou University, China

The morphology and sedimentary   process of the Rovuma Basin slope in offshore Mozambique, implication of the   East African Rift System

(10) 11:15-11:30

Haocheng SHI

China University of Petroleum,   Beijing, China

Sedimentary characteristics of   gravity flow and seismic sedimentological response in a deep-water lacustrine   basin: A case study of the Lower Jurassic Lianggaoshan Formation, Sichuan   Basin, China []

(11) 11:30-11:45

Feifei XIE

Shandong University of Science and   Technology, China

Sedimentary characteristics and model   of gravity flow in the lower part of the second member of Dongying Formation   in the east slope of Chengdao, Jiyang Depression []

(12) 11:45-12:00

Jie GENG

Shandong University of Science and   Technology, China

Step-faults controlled gravity flow   depositions on the gentle slope in Dongying Depression, Bohai Bay Basin,   eastern China []

 


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:15)                               

T2-10:   Mixed depositional processes in coastal to shelf environments

Beijing Hall

Conveners: Si   CHEN, Entao LIU, Jie HE

Chairmen: Si CHEN, Entao LIU, Sudipta DASGUPTA

(1) 8:30-8:50

Sudipta DASGUPTA

Indian Institute of Technology Bombay, India

Lower-order transgressive-regressive   cycles within a higher-order transgression at the basin margin: an aberrant   intercalation of palaeosol and biostromal ichnofabrics from the Early Miocene   Kutch Basin, India (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Zhangshu LEI

Yangtze University, China

Prediction of Fine Grained Sedimentary   Rock Reservoir of Hanjiang Formation in Enping Sag Combined with Well   Earthquake []

(3) 9:05-9:20

Haoyi CHI

Southwest Petroleum University, China

Study on sedimentary and reservoir   characteristics of a member of the Canglangpu Formation in the northern slope   area of central Sichuan []

(4) 9:20-9:35

Xiangyang LI

Northeast Petroleum University, China

Sedimentary evolution model of tidal controlled   estuaries in M1 and U layers of Fanny Oilfield in Oriente Basin, Ecuador []

(5) 9:35-9:50

Caineng MU

Chengdu University of Technology, China

A new type of dolomicrite envelope   coated on mixed sediments and its significance for pore preservation,   offshore Bohai Bay Basin, North China []

 

9:50-10:10

 

Break

Chairmen: Si CHEN, Entao LIU, Sudipta DASGUPTA

(6) 10:10-10:30

Si CHEN

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Source-to-sink processes and   sedimentary evolution of northern South China Sea shelf margin (Keynote) 

(7) 10:30-10:45

Zuchao WEN

China University of Mining and   Technology, China

Mixed siliciclastic-carbonate   sedimentation characterization and processes: a case study from the Cambrian   Mantou Formation in Xuzhou, North China []

(8) 10:45-11:00

Entao LIU

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Sedimentary architecture and   evolution of a Quaternary sand-rich submarine fan in the abyssal plain of the   South China Sea 

(9) 11:00-11:15

Zeyu LU

Chengdu University of Technology,   China

Provenance and geochemistry of   sedimentary components in the Qiongdongnan Basin, South China Sea:   discrimination between palaeogeomorphology and sedimentary characteristics []


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:30)                               

T2-7: Aeolian depositional systems and desert   basins

Wuxi Hall

Conveners: Huan XU, Chihua WU, Juan Pedro   RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Shuo CAO

Chairmen:   Huan XU, Chihua WU, Shuo CAO

(1) 8:30-8:50

Xianghui LI

Nanjing University, China

Late Cretaceous Intermontane ergs in   central South China:  Insights of   paleoclimate and paleowind system (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Shuo CAO

China University of Geosciences, Beijing, China

The sedimentological characteristics of   the intermontane desert system in the Jurong Basin, South China and its   relationship with the Late Cretaceous hot climate

(3) 9:05-9:25

Jungang PANG

Xi'an Shiyou University, China

Facies architecture of a Cretaceous   dune and interdune desert succession, Ordos Basin, China (Keynote)

(4) 9:25-9:40

Yuanhao LI

Xi'an Shiyou University, China

Characteristics of Aeolian Sediments in   the Luohe Formation of the Cretaceous in the Ordos Basin

(5) 9:40-9:55

Jiangying QIN

Chengdu University of Technology, China

Study on the Wind-Water Interaction   System in the Lower Cretaceous Huanhe-Huachi Formation of the Ordos Basin []

 

9:55-10:15

 

Break

Chairmen: Huan XU, Chihua WU, Shuo CAO

(6) 10:15-10:30

Huan XU

Yunnan University, China

Eocene dry eolian system in the   Jianchuan Basin, southeastern Tibetan Plateau: Implications for regional wind   regime and paleoclimate

(7) 10:30-10:45

Yan DU

Yunnan University, China

Late Cretaceous aeolian sedimentary   association in Gonjo Basin, eastern Tibet: implications for paleoclimate and   palaeogeography []

(8) 10:45-11:00

Yanan ZHOU

Chengdu University of Technology,   China

Lithological Study of Permafrost   Wedges in the Early Cretaceous Plateau Desert System []

(9) 11:00-11:15

Xiaofeng ZHANG

Chengdu University of Technology,   China

Middle Jurassic Aeolian Desert System   in Southern Sichuan: Sedimentology and Paleoclimatic implications []

(10) 11:15-11:30

Bihui ZHANG

Yunnan University, China

Early Miocene Sand wedge deposits in   southwestern Tarim Basin and Implications for the uplift of the northern   Tibetan Plateau []


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:45)                               

T2-8   (II): Fluvial and deltaic sedimentology

Lishui Hall

Conveners:   Daidu FAN, Changmin ZHANG, Junhui WANG, Xin SHAN, Wenjie FENG

Chairmen: Xin SHAN, Wenjie FENG

(1) 8:30-8:50

Yixiu ZHU

China University of Petroleum, Beijing, China

Tidal delta and sand body control of   the Pinghu Formation in the Qongqueting fault block in the Xihu Sag of China (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Yu WANG

China University of Geosciences, Wuhan, China

Fluvial to lacustrine alternating   sedimentary system of Huagang Formation in Xihu Sag, East China Sea Shelf   Basin []

(3) 9:05-9:20

Xiaoyan BIAN

China University of Geosciences, Wuhan, China

A study on the sedimentary system of   Pinghu Formation in the western Paleogene slope zone of Xihu Sag, East China   Sea Basin []

(4) 9:20-9:35

Xiangchao MENG

PetroChina Hangzhou Institute of Petroleum Geology, China

Glutenite Sedimentary-Facies Model In   Alluvial Fan-Fan Delta Sedimentary System Controlled by Contemporaneous   Inverse Faults—Example From P3w Group, B25 Block, Mahu Sag, Junggar Basin

(5) 9:35-9:50

Xinyu HOU

Tarim Oilfield Company, PetroChina,   China

Characteristics of Middle and Lower   Jurassic sedimentation and sand body configuration in the eastern part of the   northern tectonic zone of the Kuqa depression, Tarim Basin

(6) 9:50-10:05

Xuelian ZHANG

Chengdu University of Technology,   China

The petrofabric and sedimentary model   of the Paleocene-Eocene Kongdian conglomerates, southern Bozhong Sag []

 

10:05-10:25

 

Break

Chairmen: Daidu FAN, Junhui   WANG

(7) 10:25-10:45

Julleh RAHMAN

Jahangirnagar University, Bangladesh

Provenance of the Neogene Offshore   Bengal Basin sediments: Insights from geochemistry and U–Pb ages of detrital   zircons (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Ershad SHAIK

Tongji University, China

Morphological changes in the lower   Ganges–Brahmaputra River, Bangladesh []

(9) 11:00-11:15

Yanxin JIN

Southwest Petroleum University, China

Study on sedimentary characteristics   of shallow water delta in the second member of Jurassic Shaximiao Formation   in southwestern Sichuan []

(10) 11:15-11:30

Hui PAN

Southwest Petroleum University, China

Sedimentary characteristics and   reservoir differences of Shaximiao Formation in Jinqiu gas field, central   Sichuan Basin, China []

(11) 11:30-11:45

Xiao HU

Beijing Normal University, China

Distributive Fluvial System:   Sedimentary Characteristics and Pattern of Nearshore Terminal Fan []


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:15)                               

T3-3(II):   Tectonic palaeogeography and sedimentation

Shanghai   Hall

Conveners:   Xiumian HU, Dengfa HE

Chairmen: Jianghai YANG, Qingxiang DU

(1) 8:30-8:50

Xiumian HU

Nanjing University, China

The "underfilled trinity   model" of foreland basins revisited: reality or myth? (Keynote) 

(2) 8:50-9:05

Guohui CHEN

Hohai University, China

Zircon U-Pb and Heavy Mineral Evidence   for S Neotethyan Closure and Arabia-Tauride Collision from the Arabian   Foreland (Amanos Mountains), SE Türkiye

(3) 9:05-9:20

Licheng CAO

China University of Geosciences, Wuhan, China

Microcontinent origin and Late   Cretaceous paleogeography of Borneo

(4) 9:20-9:35

Tao DENG

Nanjing University, China

Sedimentological Evidence for Pre-Early   Permian Continental Subduction in the Dabie Orogen, Central-East China []

(5) 9:35-9:50

Jiawei LIU

Southwest Petroleum University, China

Control of intracratonic strike-slip   fault on the carbonate platform margin: A case study of the Permian Changxing   Formation in the Sichuan Basin (SW China) []

 

9:50-10:10

 

Break

Chairmen: Dengfa HE, Yongquan CHEN

(6) 10:10-10:30

Yongquan CHEN

Tarim Oilfield Company, PetroChina,   China

The model and distribution of   Cryogenian extensional rift and its constraints on the Ediacaran-Cambrian   sedimentary framework: based on new evidence from seismic data (Keynote)

(7) 10:30-10:45

Xiuqin DENG

PetroChina Changqing Oil Field   Company, China

Terrigenous clastic characteristics   of Yanchang Formation in southwest Ordos Basin and its trace to tectonic   evolution in the source area

(8) 10:45-11:00

Jiang WU

SINOPEC Petroleum Exploration and   Production Research Institute, China

Development characteristics and   exploration significance of fault-controlled karst of lower Ordovician   assemblage in Xunyi area, southern margin of Ordos Basin

(9) 11:00-11:15

Xueping WANG

Shandong University of Science and   Technology, China

Sedimentary facies analysis of   Shahejie Formation in Changdi area of Jiyang Depression []


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:40)                               

T2-9: Small   scale palaeogeography and sedimentary architecture

Hefei Hall

Conveners:   Dali YUE, Xiaoming ZHAO, Xianguo ZHANG, Wei LI

Chairmen: Dali YUE, Xianguo ZHANG

(1) 8:30-8:50

Wei LI

China University of Petroleum, Beijing, China

The fluvial rivers patterns and   their inner various sedimentary architecture mode in different conditions (Keynote) 

(2) 8:50-9:05

Xiangyu ZHAO

CNOOC International Ltd., China

Delicate anatomy of weakly confined   turbidity channels in South America

(3) 9:05-9:20

Long SUN

China University of Petroleum, Beijing, China

Regional paleoclimate reconstruction   based on mineralogy and elemental geochemistry: A case study of the Lower   Cretaceous Xiguayuan Formation, Luanping Basin []

(4) 9:20-9:35

Zhou ZHANG

Shandong University of Science and Technology, China

Application of multiple parameter R-Q   factor analysis method in reservoir classification and evaluation——Taking the   Cretaceous reservoir in the Songliao Basin as an example []

(5) 9:35-9:50

Mingcheng LIU

China University of Petroleum, Beijing, China

Paleogeomorphology control on the   depositional architecture of lacustrine gravity-flow deposits in a Depression   Lacustrine Basin: A case study of the Yanchang Formation of Triassic in the   southern Ordos Basin, China []

(6) 9:50-10:05

Jitao YU

China University of Petroleum,   Beijing, China

Coupled controls of Sediment Supply   and Steep Slope-Graben Geomorphology on Reservoir Architecture of Submarine   Fan——A Case Study of X Oilfield in the North Sea, UK []

 

10:05-10:25

 

Break

Chairmen: Xiaoming ZHAO, Wei   LI

(7)   10:25-10:40

Wurong WANG

China University of Petroleum,   Beijing, China

Enrichment law of remaining oil under   the constraint of sublacustrine fan reservoir architecture: Insights from 3D   physical simulation experiment

(8) 10:40-10:55

Hui HU

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Identification of dynamic provenance   and its control mechanism on sand dispersal pattern and reservoir quality of   the fourth Member of Enping Formation in Enping Sag, Pearl River Mouth Basin,   South China Sea []

(9) 10:55-11:10

Honghui LI

China University of Petroleum,   Beijing, China

Sedimentary architecture   characterization by combining well logs and seismic data in river-dominated   delta reservoirs: the Pearl River Mouth Basin, South China Sea []

(10) 11:10-11:25

Chongjie LIAO

Southwest Petroleum University, China

Development characteristics and main   controlling factors of laminated shale in the Cambrian Qiongzhusi Formation,   southern Sichuan Basin []

(11) 11:25-11:40

Jialin FU

China University of Petroleum,   Beijing, China

Formation Mechanism and Development   Model of Lacustrine hybrid carbonate lamina in the Yingxi Region []


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:45)                               

T4-2(I): Deep   and ultra-deep reservoir and hydrocarbon accumulation

Congress Hall

Conveners:   Zezhang SONG, Jian WANG, Lin MA, Ping GAO

Chairman: Zezhang SONG

(1) 8:30-8:50

Ping GAO

China University of Geosciences, Beijing, China

Silica diagenesis of the Lower   Paleozoic gas shale reservoirs in the Sichuan Basin: implications for deep   shale gas exploration (Keynote)   

(2) 8:50-9:05

Ning GU

Petroleum Exploration and Production Research Institute, SINOPEC,   China

Sedimentary and Sequence Stratigraphy   of Khuff Reservoirs in the Persian Gulf Region

(3) 9:05-9:20

Zhiwei HU

Bohai Oilfield Research Institute, Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,   China

Characteristics of in-depth strike-slip   ductile deformation in Bohai Sea and discovery of Bozhong 26-6 large-scale   hidden buried-hill oil field

(4) 9:20-9:35

Jian WANG

China University of Petroleum, East China, China

Reservoir forming effect of ultra-deep   clastic rocks under strong tectonic compression: A case study of the   Cretaceous in the Kuqa Depression

(5) 9:35-9:50

Luya WU

Research Institute of Exploration and   Development, PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company, China

Diagenetic fluid evolution and   reservoir formation effect of the second member of the Sinian Dengying   Formation in the Penglai gas area, Sichuan Basin

(6) 9:50-10:05

Yaqi WANG

China university of Geosciences,   Wuhan, China

Reservoir diversity of the Wenchang   Formation under the significant influence of   "bidirectional-multitype" provenance in the Lufeng Sag, Pearl River   Mouth Basin []

 

10:05-10:25

 

Break

Chairman: Huiyuan XU

(7) 10:25-10:45

Huajian WANG

Research Institute of Petroleum   Exploration and Development, China

The Asian Phenomenon of the Cambrian   Petroleum System (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Liyuan LUO

Southwest Petroleum University, China

Effect of solid bitumen on the pore   structure of ultra-deep carbonate reservoirs and its logging calculations []

(9) 11:00-11:15

Yujing QIAN

China University of Geoscience,   Beijing, China

Micro-mechanical properties of   various quartz minerals in gas shale reservoirs of the Wufeng-Longmaxi   formations: Implications for deep shale gas exploration []

(10) 11:15-11:30

Youyuan QUE

Chengdu University of Technology,   China

Characteristics and tectonic controls   on Mesozoic granite reservoirs in the basement: Implications from Lingnan   Area, Qiongdongnan Basin, South China Sea []

(11) 11:30-11:45

Jiayi SUN

China University of Petroleum, East   China, China

Modeling of feldspar dissolution and   influencing factors in tight reservoirs of Chang 8 member of the YanChang   Formation in Ordos Basin []


 

May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-12:00)                               

T2-1(I):   Carbonate sedimentation: from facies analysis to global changes

Geneva Hall

Conveners: Markus ARETZ, Zhiqian GAO, Zhanfeng   QIAO, Hengye WEI

Chairmen: Markus ARETZ, Zhiqian GAO

(1) 8:30-8:50

Mu LIU

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,   China

Do red marine carbonates represent   oxic environments? New understanding from the Upper Ordovician marine   limestone in Tarim Basin, China (Keynote) 

(2) 8:50-9:05

Dancheng ZHU

Chengdu North Petroleum Exploration and Development Technology   Co. Ltd., China

Finding   possible factors for sedimentary evolution of late Guadalupian carbonates,   Sichuan Basin, South China

(3) 9:05-9:20

Bo YANG

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,   China

Carbonate depositional facies and platform   evolution during the early Cambrian (Xiaoerbulak Formation) in the   northwestern Tarim Basin []

(4) 9:20-9:35

Guang YANG

Southwest Petroleum University, China

Sedimentary characteristics and facies   distribution of pre-Early Carboniferous to Early Late Carboniferous in Front   Belt of Western Kunlun Mountains, Southwestern Tarim Basin []

(5) 9:35-9:50

Oumar Ibrahima KANE

Chengdu University of Technology, China

Sedimentary facies analysis,   paleogeography, and reservoir quality of the Middle-Late Cambrian Xixiangchi   Formation in Southeast Sichuan Basin, Southwest China

(6) 9:50-10:05

Hengye WEI

Southwest Petroleum University, China

Middle Permian palaeogeography, redox   conditions and volcanism in South China

 

10:05-10:25

 

Break

Chairmen: Markus ARETZ, Zhanfeng QIAO

(7) 10:25-10:45

Yongjin ZHU

PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology,   China

Ediacaran stratigraphic framework,   sedimentology and reservoir potential in the Tarim Block, NW China:   Constraints from C isotope excursions, seismic reflection and U-Pb dating (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Wei LUO

Chengdu University of Technology, China

Sedimentary evolution of Maokou   Formation in central Sichuan basin under the astronomical chronology   framework []

(9) 11:00-11:15

Chao CHEN

Chengdu   University of Technology, China

Control of sea level change on the   formation of hardground and its mineralogy-an example of Holocene carbonate   hardground in Abu Dhabi []

(10) 11:15-11:30

Jingao ZHOU

PetroChina Hangzhou Institute of   Petroleum Geology, China

Microbolite Ramp Deposition Model and   Its Petroleum Significance——A case from Jixian Mesoproterozoic section, China

(11) 11:30-11:45

Zhehang XU

PetroChina Hangzhou Institute of   Petroleum Geology, China

Sedimentary model of microbialites at   several scales and its distribution in the Ediacaran Dengying Formation,   central Sichuan Basin, Southwest China

(12) 11:45-12:00

Baiqiang LI

Anhui University of Science and Technology, China

Influence of present-day in-situ   stress on the distribution of deep and ultra-deep dolostone reservoirs: a   case study from the Upper Member of Yingshan Formation in the Well S area of   Tahe Oilfield, Tarim Basin, China


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:45)                               

T4-7(I):   Recent advances in the study of hydrocarbon activities under various   palaeogeographic and tectonic settings

Kuala   Lumpur Hall

Conveners:   Yong ZHANG, Hongbin WANG, Zhuxin CHEN, Jian CUI, Yanjun WANG

Chairman: Chao LI

(1) 8:30-8:50

Peng YANG

Northwest University, China

Carbonate geochronology and its   applications in faulting and petroleum geology (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Jing HU

University of Chinese Academy of Sciences, China

Combining Paleomagnetic and Re‐Os   Isotope Data to Date Hydrocarbon Generation and Accumulation Processes

(3) 9:05-9:20

Shiming ZHANG

Northwest Branch of Research Institute of Petroleum Exploration   and Development, CNPC, China

Dissolution simulation of carbonate   rock in saline lacustrine basin of lower Ganchaigou formation in western   Qaidam basin

(4) 9:20-9:35

Linjun HUANG

Research Institute of Petroleum Exploration and Development,   Northwest, PetroChina, China

A joint inversion method based on the   dual coupling of structure and physical properties to characterize deep-ultra   deep geological structure

(5) 9:35-9:50

Maomao WANG

Hohai University, China

Analogue Modeling of Fault Evolution of   Central Uplift Belt in Huimin Sag, Bohai Bay Basin

(6) 9:50-10:05

Jianyu LIU

Research Institute of Petroleum   Exploration and Development, Northwest, PetroChina, China

Identification and characterization   of fine-grained sedimentary reservoirs in lacustrine basin

 

10:05-10:25

 

Break

Chairman: Maomao WANG

(7) 10:25-10:45

Zhenyun WU

East China University of Technology,   China

Formation and Evolution of Sub-salt   Uplift Structures in the Kelasu structural belt of Western Kuche Depression   and Its Petroleum Geological Significance: Discrete Element Simulation and   Discussion (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Qifei FANG

PetroChina Research Institute of   Petroleum Exploration and Development-Northwest, China

The evolution of the Paleozoic   structure in the western section of the Kuqa South Slope and its impact on   oil and gas migration and accumulation

(9) 11:00-11:15

Bing YAN

Hohai University, China

A prospective hydrocarbon preservation   zone in the fold-and-thrust belt in the central South Yellow Sea Basin,   China: insights from analog modeling

(10) 11:15-11:30

Chao LI

Hohai University, China

Rapid grain size coarsening at   sandstone/conglomerate transition: similar expression in the northern Tian   Shan modern rivers and the Neogene Xiyu conglomerates

(11) 11:30-11:45

Pu WANG

Institute of Petroleum Exploration   and Development, Northwest PetroChina, China

The discovery, characteristics and   significance of a new type of unconventional oil-gas reservoirs-Muddy-prone   subaqueous landslide


May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:45)                               

T3-1:   Global palaeogeographic reconstruction

Jiangning   Hall

Conveners:   Shihong ZHANG, Yigui HAN, Qiang REN, Ross MITCHELL

Chairmen: Shihong ZHANG, Yichun ZHANG

(1) 8:30-8:50

Ross MITCHELL

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,   China

Hotter mantle precludes   supercontinent assembly in Pacific hemisphere (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Xianqing JING

Capital Normal University, China

From Rodinia to Gondwana:   supercontinents’ evolution constrained by true polar wander

(3) 9:05-9:20

Qiang REN

Chengdu University of Technology, China

New Permian Tethyan Paleogeographic   Reconstruction and its implication to the collapse of the Late Paleozoic Ice Age

(4) 9:20-9:35

Yichun ZHANG

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy   of Sciences, China

The Cimmerian geopuzzle: clues from   strata and paleobiogeography evidences in the Qinghai-Tibet plateau

(5) 9:35-9:50

Fanhao GONG

Shenyang Center of China Geological Survey, China

Sedimentary characteristics of forearc   Basin indicate the closing time of Paleo Asian Ocean

(6) 9:50-10:05

Chenyu LI

China University of Geosciences,   Beijing, China

Tectonic Paleomagnetic Study of the   Late Paleozoic Jiamuhe and Fengcheng Formations in the Junggar Basin []

 

10:05-10:25

 

Break

Chairmen: Qiang REN, Ross MITCHELL

(7) 10:25-10:45

Ruimin WANG

Peking University, China

A Great late-Ediacaran ice age:   paleogeographic calibration of ages of Ediacaran glacial deposits (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Kunkun YANG

China University of Geosciences,   Beijing, China

Cyclostratigraphy of the   mid-Neoproterozoic (ca. 810 Ma): A Case Study Comparing High-Palaeolatitude   South China and Low-Palaeolatitude Australia []

(9) 11:00-11:15

Dong SHAO

Northwest University, China

Late Neoproterozoic paleogeographic   affinity of the Alxa Block, NW China: New evidence from diamictite and cap   carbonate couplets []

(10) 11:15-11:30

Xianwei JIAO

China University of Geosciences,   Beijing, China

New paleomagnetic and geochronology   data from Early Cretaceous volcanic rocks of the central Tethyan Himalaya:   insights into the size of Greater India []

(11) 11:30-11:45

Chunyuan GU

Southwest Petroleum University, China

Tectonic inversion in Early Triassic   Sichuan Basin response to closure of the Paleo-Tethyan Mianlue Ocean []


 

May 19 (Sunday)  Morning  (8:30-11:00)                               

T2-6: Sediment gravity flows and deep-water   sedimentology

Xuzhou Hall

Conveners: Mats O. MOLÉN, Guangfa ZHONG, Zhiyuan   GE, Benzhong XIAN

Chairmen: Guangfa ZHONG, Zhiyuan GE

(1) 8:30-8:50

Zhuangcai TIAN

China University of Mining and Technology, China

Suspension and transportation of   sediments in submarine canyon induced by internal solitary waves (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Guangfa ZHONG

Tongji University, China

Morphology and depositional elements of   the Luzon submarine fan in western Philippine Sea

(3) 9:05-9:20

Hexing QIN

Southwest Petroleum University, China

Characteristics and sedimentary model   of fine-grained sedimentary rocks of Qiongzhusi Formation in the southern   margin of the Upper Yangtze area []

(4) 9:20-9:35

Jiaheng YUE

China University of Geosciences, Wuhan, China

Sedimentary characteristics and model   of coarse-grained lacustrine hyperpycnal flow deposits in the Lower   Cretaceous Tengger Formation of Wuliyasitai sag, Erlian Basin []

(5) 9:35-9:50

Biwen WANG

Tongji University, China

A supercritical-flow submarine fan   apron at the toe of northeastern South China Sea continental slope

 

9:50-10:10

 

Break

Chairmen: Guangfa ZHONG, Zhiyuan GE

(6) 10:10-10:30

Mingxuan TAN

Hohai University, China

Depositional characteristics and   formation mechanism of the Upper Triassic narrow-shelf-type submarine fan in   the Taohe Basin, West Qinling (Keynote)

(7) 10:30-10:45

Nan WU

Tongji University, China

Transformation of dense shelf water   cascade into turbidity currents: Insights from high-resolution geophysical   datasets

(8) 10:45-11:00

Xiaoguang YUAN

China University of Geosciences,   Beijing, China

Concentrated flow dominated   lacustrine fan-delta deposits: a case study from the Triassic Baikouquan   formation of Mahu Sag, Junggar basin, northwest China []


 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-15:40)                               

T2-3:   Non-marine carbonate sedimentology

Suzhou Hall

Conveners:   Haitao SUN, Kunyu WU, Liu YANG

Chairmen: Haitao SUN, Shengqian LIU

(1) 13:30-13:50

Zeyu WANG

PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology, China

Types of lacustrine carbonate rocks   of the BVE Formation in the Brazilian subsalt and mode of diagenesis (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Xiaojie HUANG

China University of Petroluem, Beijing, China

Sedimentary characteristics and origin   of lacustrine carbonate rocks of the Lower Cretaceous BVE Formation in Santos   Basin []

(3) 14:05-14:20

Yuchen LIANG

Southwest Oil and Gas Field Company, PetroChina, China

Formation Mechanisms and Spatial   Distribution Patterns of Unconventional Reservoirs in the Marlstone Facies of   the Leikoupo Formation (Middle Triassic), Sichuan Basin

(4) 14:20-14:35

Mengying YANG

Southwest Petroleum University, China

Sequence and sedimentary filling   characteristics of syn-rift lacustrine carbonates in a block of Santos Basin,   Brazil []

(5) 14:35-14:55

Shengqian LIU

Yangtze University, China

Lacustrine carbonate depositional model   of the Upper fourth Member of Shahejie Formation in Eocene Dongying   depression (Keynote)

(6) 14:55-15:10

Qiu PENG

Southwest Oil and Gas Field Company, PetroChina, China

Sequence stratigraphy and sedimentary   pattern of Permian Qixia Formation in northern Sichuan Basin

(7) 15:10-15:25

Kaiming LIU

Southwest Petroleum University, China

Reservoir Characteristics and the Main   Controlling Factors of Ultra-Deep Dolomite of the 4th member of the Sinian   Dengying Formation of the Penglai Area in the Sichuan Basin []

(8) 15:25-15:40

Xuanxuan CHEN

Nanjing University, China

Paleoclimate variations during Late   Eocene to Early Oligocene in weihe Basin, central China, revealed by   carbonate minerals content []

 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (16:00-17:50)                               

T2-11:   Volcanic activity: environmental impact and resource significance

Suzhou   Hall

Conveners: Yongwei ZHAO, Shifa ZHU, Huafeng TANG, Tong HOU

Chairmen: Yongwei ZHAO, Shifa ZHU, Huafeng TANG,   Tong HOU

(9) 16:00-16:20

Zongquan YAO

Xinjiang University, China

Source rock potential and oil-to-source rock correlation in Late   Carboniferous of the Tiaohu Sag, Santanghu Basin (Keynote)

(10) 16:20-16:35

Naveed Ur RAHMAN

China University of Petroleum,   Beijing, China

Volcanically Driven Terrestrial   Environmental Perturbations during the Carnian Pluvial Episode in the Eastern   Tethys []

(11) 16:35-16:50

Siming CHEN

China University of Geosciences,   Beijing, China

Constraints on the pre-eruption   conditions of the Holocene eruption of the Changbaishan Tianchi volcano []

(12) 16:50-17:05

Bingbing FAN

China University of Geosciences,   Beijing, China

Pre-eruption magmatic processes and   magma plumbing system at Datong alkaline basalt, North China Craton []

(13) 17:05-17:20

Zuxian HUA

China University of Petroleum,   Beijing, China

Mechanisms of Diabase Intrusion   Induced Microstructural Alterations in Shale A Case Study from the Funing   Formation, Subei Basin []

(14) 17:20-17:35

Jiahao CHEN

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Implications of syngenetic volcanic   materials for reservoir diagenetic evolution: A case study in the southern   Huizhou Sag, Pearl River Mouth Basin, South China Sea []

(15) 17:35-17:50

Naveed Ur RAHMAN

China University of Petroleum,   Beijing, China

Atmospheric CO2 (pCO2)   record from C3 plant: Evidence from the Ordos Basin and Global Carnian   Successions []


May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-17:50)                               

T7-8:   Astronomical forcing of palaeoclimate and palaeoenvironmental systems

New Delhi Hall

Conveners:   Huaichun WU, Chunju HUANG, Mingsong LI, Chao MA, Qiang   FANG

Chairmen: Huaichun WU, Chao MA, Qiang FANG

(1) 13:30-13:50

He HUANG

Chengdu University of Technology,   China

A staircase pattern in Earth’s   rotational history (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Xiaoyu ZHANG

Peking University, China

Astronomical Forcing of the   Mid-Proterozoic Climate: Evidence from the Chuanlinggou Formation in North   China []

(3) 14:05-14:20

Hanyu ZHU

Peking University, China

A new floating astronomical time scale   of the Hirnantian Stage in the Upper Yangtze Region of South China []

(4) 14:20-14:35

Yichen LIU

China University of Petroleum, Beijing, China

Unraveling Early Silurian Eustasy and   Sedimentary Processes through Cyclostratigraphy: A Case Study of the Longmaxi   Formation in the South China []

(5) 14:35-14:50

Kai CAO

Shandong University of Science and Technology, China

Astronomical forcing in the Late   Paleozoic coal bearing strata in southern North China []

(6) 14:50-15:05

Meng LI

Henan Polytechnic University, China

Orbital   pacing and secular evolution of lake-level changes during the Early Jurassic icehouses-(super)greenhouses   reconstructed by sedimentary noise modeling

(7) 15:05-15:25

Meng WANG

Peking University, China

Sedimentary records and climate   simulation evidence of Late Triassic hydrological change (Keynote)

 

15:25-15:45

 

Break

Chairmen: Chunju HUANG, Mingsong LI

(8) 15:45-16:05

Rui ZHANG

Zhejiang Normal University, China

Obliquity-Modulated Variability in   Early Asian Hydroclimate and Its Impact on Global Carbon Cycling from the   Mongolian Plateau (Keynote)

(9) 16:05-16:20

Yingjie LIU

China University of Petroleum, East China,   China

30 million years of orbitally influenced   sedimentation across the Jurassic-Cretaceous boundary and early Cretaceous   period []

(10) 16:20-16:35

Shan LI

China University of Geosciences, Beijing,   China

Astrochronology of the Mid-Cretaceous   Quantou and Denglouku formations in Songliao Basin, Northeastern China []

(11) 16:35-16:50

Qingqing JIANG

Peking University, China

Astrochronology of the   Paleocene-Eocene Thermal Maximum at ODP Site 1172 []

(12) 16:50-17:05

Ruolin ZHANG

China University of Geosciences, Wuhan,   China

Astronomical forcing and sedimentary   noise modeling of lake level change in lacustrine basin, eastern China,   Miocene: a case study of the Lower Minghuazhen Formation, Bohai Bay Basin []

(13) 17:05-17:20

Yu HAN

China University of Petroleum, East China,   China

Response of the middle Eocene Bohai   Bay Basin lake (E China) to the ENSO and to solar activity []

(14) 17:20-17:35

Yifei ZHANG

China University of Geosciences,   Beijing, China

Synchrony of atmospheric pCO2   fluctuations, climate change and grand orbital forcing during the Late   Cenozoic []

(15) 17:35-17:50

Yang DONG

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Orbital cycle records in the shallow   unconsolidated sediments: implications for global carbon cycle and hydrate   system evolution in the deep-sea area, Qiongdongnan Basin []


 


May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-17:00)                               

T2-4:   Lacustrine depositional system and sequence stratigraphy


Beijing Hall


Conveners: Carlos ZAVALA, Yinye WU, Jie XU


Chairman: Jie XU


(1) 13:30-13:50

Carlos ZAVALA

Universidad Nacional del Sur, Argentina

Forced transgressions &   regressions: key surfaces for understanding underfilled lakes and their   hydrocarbon potential (Keynote)


(2) 13:50-14:05

Bingxue WANG

Northwest University, China

Comparison of stratigraphic divisions   and depositional characteristics of the Great Wall System in the Ordos Basin   []


(3)   14:05-14:20

Wang CHEN

Southwest Petroleum University, China

Lithofacies types and reservoir   characteristics of the continental shale of the Dongyuemiao Member in the   Jurassic Ziliujin Formation, eastern Sichuan Basin []


(4) 14:20-14:35

Tianyu XU

Southwest Petroleum University, China

Characteristics and development models   of lithofacies in the Second Member of the Jurassic Qianfoya Formation in   Yuanba area []


(5) 14:35-14:50

Jie XU

China University of Geosciences, Beijing, China

The sedimentary source-to-sink analyses   of the Paleogene large axial delta systems in the Liaoxi Sag of the Bohai Bay   Basin


(6) 14:50-15:05

Xu YANG

Shandong University of Science and Technology, China

Diamictite Characteristics and   Sedimentary Facies Analysis in the first member of the Paleogene Shahejie   Formation in Kendong area, Bohai Bay Basin []


 

15:05-15:25

 

Break


Chairman: Jie XU


(7) 15:25-15:45

Yunxian FENG

PetroChina Xinjiang Oilfield Company,   China

Ancient alkaline lacustrine formation   mechanism and distribution characteristic of Fengcheng Formation in Junggar   Basin, northwestern China (Keynote)

(8) 15:45-16:00

Zixuan XU

Northeast Petroleum University, China

The influence of the formation   mechanism of lacustrine fine-grained sedimentary rocks on the establishment   of lacustrine fine-grained sedimentary model []

(9) 16:00-16:15

Shuanghui XIE

China University of Petroleum,   Beijing, China

Sequence stratigraphy of lacustrine   rift basins based on trajectory analysis: A case study from the Oligocene   Dongying Formation in Bozhong Sag, Bohai Bay Basin, eastern China []

(10) 16:15-16:30

Sichen LIN

Southwest Petroleum University, China

Sedimentary characteristics and   origin of black shale in a continental lacustrine basin: A case study from   the Lianggaoshan Formation shales in the Sichuan Basin, China []

(11) 16:30-16:45

Fuyuan ZHANG

Southwest Petroleum University, China

Provenance characteristics and   sedimentary evolutionary model of the Middle Jurassic Lianggaoshan Formation,   Sichuan Basin, China []

(12) 16:45-17:00

Zhaoliang YAN

China University of Petroleum,   Beijing, China

Origin and significance of Thick   Sandstone Bodies in the Upper Huagang Member of Xihu Sag, East China Sea   Basin []
May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-17:30)                               

T5-1: Quaternary and Holocene palaeogeography


Wuxi   Hall


Conveners: Xiuqi FANG, Ting MA

Chairman:   Ting MA

(1) 13:30-13:50

Stefania   LISCO

Università   degli Studi di Bari, Italy

Multi-genetic   landslides in marine and transitional environments: the seas of Taranto   (Ionian Sea, southern Italy) (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Xiaobo LIU

Chang'an University, China

The Late   Pleistocene Megalake System in the Yinchuan-Hetao Basin of the Upper Yellow   River

(3) 14:05-14:20

Jixian   TIAN 

Research Institute of Petroleum   Exploration and Development, China

Geochemical   characteristics and source area analysis of Quaternary mudstone in the Sebei   area of the Qaidam Basin

(4) 14:20-14:35

Xiaoran LI

Shandong University of Science and   Technology, China

Granularity   of the sedimentary in the Sulawesi Sea over the last 40000 years []

(5) 14:35-14:50

Xiaodi LU

Shanghai Ocean University, China

Palaeoceanic   evolution and land-sea interaction off the south coast of South Africa since   the last deglaciation []


(6) 14:50-15:05

Shu CHEN

Nanjing University, China

Climate   remained a major driving factor of vegetation dynamics over the past 600   years in Huangshan Mountain, southeast China []


(7) 15:05-15:20

Yuejie WU

Hebei Normal University, China

Plant and   animal resource conditions and environmental background during the diffusion   of microlithic culture []


(8) 15:20-15:35

Yuanbo LIU

Beijing Normal University, Zhuhai,   China

Extraction   of fossil pollen grains from tropical peatlands for 14C dating []


 


15:35-15:55


 


Break

Chairman: Xiuqi FANG

(9) 15:55-16:15

Beibei LI

Nanjing   University of Information Science and Technology, China


Shoreline   Atlas of Chaohu Lake during the Past 300 Years (Keynote)

(10) 16:15-16:30

Xueqiong WEI

Nanjing   University of Information Science and Technology, China

Grain   harvest, population, and cropland area before and after the Great Drought Disaster   in Shanxi and Shaanxi provinces during 1876-1878

(11) 16:30-16:45

Yachen LIU

Xi'an   University, China

Phenological   records from Chinese poems and their potential and challenges in climate   reconstruction

(12) 16:45-17:00

Yu GUO

Beijing   Normal University, China

River freeze   up date anomalies during the sixteenth to nineteenth centuries in southern   Northeast China reconstructed from the Korean Envoys Yanxing Book

(13)   17:00-17:15

Liang ZHANG

Institute of   Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of   Sciences, China

Simulation of   Historical Hydroclimatic Patterns in China Based on COSMO-CLM and Its   Connection with Volcanic Eruption []


(14) 17:15-17:30


Zhudeng WEI


Nanjing University of Information Science and Technology, China


Relationship between Famine and Climatic Disasters in China   during the Qing DynastyMay 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-15:35)                               

T7-6:   Data and modeling of deep-time geography

Lishui Hall

Conveners: Haipeng LI, Sabin ZAHIROVIC, James OGG, Jun   MENG, Mingcai HOU

Chairman: Haipeng LI

(1) 13:30-13:45

Zongqi LIN

Chengdu   University of Technology, China

Exploration and Application of   High-Precision Inclined Photography and 3D Modeling Technology in Digital Geological   Outcrops []

(2) 13:45-14:00

Juan CHEN

Jingzhou University,   China

Lithology Identification of UAV Oblique   Photography Images Based on DeepLab V3+

(3) 14:00-14:20

James OGG

IUGS Deep-time Digital   Earth

Online databases of the geologic   formations of Asia and Africa with display onto plate reconstructions (Keynote)

(4) 14:20-14:35

Han CHENG

Deep-time Digital Earth   Research Center of Excellence, China

Web GPlates: The Next-Generation   Research Platform of Paleogeographic Reconstruction

(5) 14:35-14:50

Dongchuan JIAN

Northwest University,   China

The Link between Deep-time Detrital   Zircon Record and Plate Reconstruction Models

(6) 14:50-15:05

Zhilin HE

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,   China

Paleogeographic reconstruction for   typical geologic periods during the Cenozoic

(7) 15:05-15:20

Linna ZHANG

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy   of Sciences, China

Quantitative paleogeographical   reconstructions and basin evolution of South China during the Ordovician

(8) 15:20-15:35

Boheng SHEN

Nanjing University, China

Quantitative palaeogeographical   reconstruction of the North China Block during the Carboniferous and Permian   transition: Implications for coal accumulation and source rock development []

 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (15:55-17:30)                               

T2-8(III): Fluvial and deltaic sedimentology

Lishui   Hall

Conveners: Daidu FAN, Changmin ZHANG, Junhui WANG, Xin SHAN, Wenjie FENG

Chairmen: Daidu FAN, Xin SHAN

(9) 15:55-16:15

Carlos ZAVALA

Universidad Nacional del Sur, Argentina

Hyperpycnites are delta deposits (Keynote)

(10) 16:15-16:30

Shihao LIU

East China Normal University, China

Revisiting the stratigraphic   development of the postglacial, transgressive paleo-Changjiang (Yangtze River)   mouth: A journey from tide-dominated estuary to delta

(11) 16:30-16:45

Lei GAO

Nanjing Institute of Geography and   Limnology, Chinese Academy of Sciences, China

Chronology constraints on the complex   sedimentary stratigraphy of the paleo-Yangtze incised valley in China

(12) 16:45-17:00

Daidu FAN

Tongji University, China

Sedimentary regime shift in the   Yangtze Delta and its implication for carbon cycling

(13) 17:00-17:15

Xin SHAN

First Institute of Oceanography,   China

Taiwan Strait: An   ocean-current-dominated setting with a river-fed detached muddy contourite   deposit

(14) 17:15-17:30

Hehe CHEN

China University of Geosciences,   Beijing, China

Significant Human Modification of the   Lower Arkansas River Sediment Budget


May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-15:35)                               

T1-6: Palaeogeography of bioliths: models and   application in the exploration of petroleum and ore deposits


Shanghai   Hall

Conveners:   Yasheng WU, Zuozhen HAN, Yong’an QI, Yuefeng SHE

Chairman:   Zuozhen HAN

(1) 13:30-13:45

Yasheng WU

Institute of Geology and Geophysics,   Chinese Academy of Sciences, China

Biolith:   significance and innovation in research method

(2) 13:45-14:05

Yanyang ZHAO

Shandong University of Science and Technology,   China

A comparison   of the proto-dolomite induced by cyanobacteria and halophilic bacteria:   implications for dolomite-inducing microbe identification (Keynote)

(3) 14:05-14:20

Jie LI

Shandong University of Science and   Technology, China

Dissolved Mn2+   promotes bacterially-catalyzed protodolomite precipitation []

(4) 14:20-14:35

Jinyi WANG

China University of Petroleum,   Beijing, China

Origin and   Depositional Environments of Mounded, Banded and Bedded Dolostones in the   Clastic Deposits of the Paleoproterozoic Chuanlinggou Formation in Beijing,   North China []

(5) 14:35-14:50

Kaiming HU

Shandong University of Science and Technology,   China

Surface-dependent   mineralization induced by cyanobacterium Anabaena sp. PCC7120   contributes to morphology preservation []


(6) 14:50-15:05

Qingyuan   CHEN

Shandong University of Science and   Technology, China

Microbial   induced transformation of monohydrocalcite under different temperature and   pressure conditions []


(7) 15:05-15:20

Zheng FANG

Nanjing University, China

Shell   microincrement patterns of the Pacific oyster (Crassostrea gigas)   reflecting physiological conditions influencing paleotemperature   reconstruction []


(8) 15:20-15:35

Hao DONG

Shandong University of Science and   Technology, China

Elements and   microorganisms and the formation of kidney stones []


 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (15:55-18:05)                    


T6-4: Palaeogeography, palaeoclimate, and   palaeoceanography of the Late Paleozoic Ice Age

Shanghai Hall

Conveners: Jitao CHEN, Huaichun WU, Dawei LV

Chairmen: Jitao CHEN,   Huaichun WU, Dawei LV

(9) 15:55-16:15

Chao LIU

Henan   Polytechnic University, China

A fine middle-late   Mississippian chronostratigraphic framework of South China promotes our   understating on the initiation of sustained continental glaciation in   Gondwana (Keynote)

(10) 16:15-16:30

Xiaoqin LIU

Chengdu   University of Technology, China

Response to   the Late Devonian Frasnian-Famennian event in Longmenshan, Sichuan, China []

(11) 16:30-16:45

Luojing WANG

Shandong   University of Science and Technology, China

Carbon isotope   perturbations driven by volcanism during the Late Paleozoic Ice Age (LPIA)? []

(12) 16:45-17:00

Yanan LI

Liaoning   Technical University, China

The   paleowildfire records of the late Carboniferous coals in North China and   impact on environmental change during the Late Paleozoic Icehouse

(13)   17:00-17:15

Dongyu ZHENG

Chengdu   University of Technology, China

A Deep   Learning Approach to Integrating Phanerozoic Paleoclimate and Biogeochemical   Cycles

(14) 17:15-17:30


Runan YONG

Chengdu   University of Technology, China

Marine geochemical records from the Maokou Formation, Upper   Yangtze, South China: Implications for the Guadalupian P3 glacial []

(15)   17:30-17:45


Cheng CHENG


Nantong   University, China


A unique suit   of Wuchiapingian marine red beds in Central China representing a specific paleogeography   and paleoclimate association

(16)   17:45-18:05


Qiang FANG


China   University of Geosciences, Beijing, China

Astronomically-paced   climate changes during the penultimate icehouse (Keynote)

 


May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-15:05)                               

T4-5(II): Reservoir   heterogeneity and hydrocarbon development

Hefei Hall

Conveners: Xiaoming ZHAO,   Zhenhua XU, Xianfeng TAN

Chairmen: Zhenhua XU,   Jiawang GE

(1) 13:30-13:50

Jiawang GE

Southwest Petroleum University, China

Seismic geomorphology of multi-phase   shelf sand-ridges in the Miocene Pearl River Mouth basin: reservoir   architecture and controlling factors (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Jianhua QU

China Zhenhua Oil Co., Ltd., China

Static rock typing for carbonate   reservoirs based on geological genesis and petrophysical characteristics in E   oilfield, Iraq

(3) 14:05-14:20

Xuesong ZHOU

Southwest Petroleum University, China

Prediction of high-quality tight   sandstone reservoirs based on the coupling of sedimentary microfacies,   lithofacies and diagenetic facies: A case study of Huagang Formation in Xihu   Sag []

(4) 14:20-14:35

Fuguo ZHANG

Northeast Petroleum University, China

Experimental study of reservoir   physical properties controlling hydrocarbon migration and accumulation in   Zhujiang Formation lithologic reservoir in Huizhou Sag []

(5) 14:35-14:50

Minghua LI

Southwest Petroleum University, China

Characterization of lateral   connectivity of abandoned river channels based on collaboration of geological   model and geophysics []

(6) 14:50-15:05

Haojie SHANG

Yangtze University, China

Research on reservoir modeling method   for fault-controlled seam-hole type oil and gas reservoirs-taking Shunbei   Fault Zone No. 4 as an example []

 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (15:25-17:15)                               

T4-9(II):   Organic matter enrichment and petroleum accumulation in continental saline   lacustrine basins


Hefei Hall


Conveners: Chenglin LIU, Jian LI, Yiming   ABULIMITI, Xuebin WEI, Dehao FENG


Chairmen: Cheng CHEN, Penglin ZHANG


(7) 15:25-15:45

Bo PENG

Institute of Geomechanics, Chinese   Academy of Geological Sciences, China

Lithology and Petrography   Characteristics of the Late Carboniferous-Early Permian Strata in the Eastern   Qaidam Basin (Keynote)

(8) 15:45-16:00

Yu YUAN

China University of Petroleum,   Beijing, China

Depositional environments and   enrichment models of lacustrine organic matter in the Es4 of the Damintun   Sag, Liaohe Depression []

(9) 16:00-16:15

Jiazhen ZHANG

Chengdu University of Technology,   China

Hydrocarbon Kitchen Evolution of the   Lower Silurian Longmaxi Formation in the Sichuan Basin of China and Its   Enlightenment to Hydrocarbon Accumulation []

(10) 16:15-16:30

Chunyu ZHANG

Southwest Petroleum University, China

Paleosedimentary environment and   organic matter enrichment of saline source rocks in Linhe Depression, Hetao   Basin []

(11)   16:30-16:45

Zhenguo QI

China University of Petroleum,   Beijing, China

Mechanism of Salinization in   Lacustrine Basins and Organic Matter Enrichment Patterns in Paleolake Water   with Different Salinities—A Case Study of the Bohai Bay Basin []

(12) 16:45-17:00

Chenglin LIU

China University of Petroleum,   Beijing, China

Origin mechanism of overpressure in   saline lacustrine formation of the Paleogene and Neogene in the Western   Qaidam Basin, NW China

(13)   17:00-17:15

Yuan ZHAO

China University of Petroleum,   Beijing, China

Mechanisms Associated with Filling   and Dissolution Reactions in the Archean Metamorphic Rock Fissure Zone in the   Liaohe Niuxintuo Tectonic Belt, China []May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-18:15)                               

T4-6(II): Unconventional petroleum and   fine-grained sedimentology


Congress   Hall


Conveners: Zhen QIU, Qian FANG, Shifa ZHU, Ling   GUO, Hengye WEI, Xiaojun ZHU

Chairman:   Hengye WEI

(1) 13:30-13:50

Ling GUO

Northwest University, China

Driving   mechanism, sedimentary process and coupling effect of multi-scale   fine-grained gravity flow cycles of the Cambrian Qiongzhusi Formation in   eastern Yunnan, China (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Xi ZHANG

Southwest Petroleum University,   China

Karst   topography paces the deposition of lower Permian, organic-rich, marine-continental   transitional shales in the southeastern Ordos Basin, northwest China

(3) 14:05-14:20

Zhenglian PANG

Research   Institute of Petroleum Exploration and Development, China

Sedimentary   features of lacustrine shale under variable hydrodynamic conditions

(4) 14:20-14:35

Xuan ZHANG

Southwest Petroleum University,   China

Marine redox   evolution during the Capitanian and its implications for shale gas   exploration []

(5) 14:35-14:50

Leyuan FAN

International Company of China   National Logging Corporation, China

Sedimentary   faces and HC accumulation model study of tight carbonate reservoir in the   Middle East


(6) 14:50-15:05

Huanmeng   ZHANG

Northwest University, China

Pore-throat   structure and fractal characteristics of tight oil reservoirs: the Yanchang   Formation, Southeast Ordos Basin []


(7) 15:05-15:20

Wenpu ZHAO

China University of Geosciences, Beijing,   China

High-resolution   sequence stratigraphic characteristics and organic matter enrichment   mechanism of fine-grained sedimentary rocks in the Tiesiao-Datangpo Formation   in northeastern Guizhou []


(8) 15:20-15:35

Xiaoxia PENG

Northwest University, China

Major and   trace elements in marine black shales form the Lower Cambrian, Yangtze plate,   SW China: Implications for depositional environment []


 


15:35-15:55


 


Break

Chairman: Xiaojun ZHU

(9) 15:55-16:15

Yangbo LU

China   University of Geosciences, Wuhan, China

Sedimentary   response to the early Silurian (Rhuddanian-Aeronian) post-glacial   transgression and Kwangsian Orogeny in the Upper Yangtze region, South China (Keynote)

(10) 16:15-16:30

Zuyou ZHANG

Southwest Petroleum University, China

Analysis and processing of shale scanning   electron microscope images based on deep learning []

(11) 16:30-16:45

Fengjie WEI

Southwest   Petroleum University, China

Shale   sedimentary environment of Longmaxi Formation in southern Sichuan and its   control over shale lithofacies []

(12) 16:45-17:00

Min XU

Northeast   Petroleum University, China

Thermal   evolution of the Qingshankou Formation and its restriction on organic matter   maturity in the Gulong Sag, Songliao Basin []

(13)   17:00-17:15

Jiyuan YOU

Northwest University, China

Biogenic   “phosphorus” effect of terrestrial lakes and its shale oil significance   during the Carnian period in the Late Triassic


(14) 17:15-17:30


Wei YANG

Southwest   Petroleum University, China

High-precision sedimentary cycle framework and organic matter   enrichment model of the fifth member of Upper Triassic Xujiahe Formation in   Sichuan Basin []

(15)   17:30-17:45


Xingping YIN


Southwest   Petroleum University, China

Influence of   Marine shale sedimentary environment on reservoir quality in Lower Long 1 sub   section Formation of Luzhou Block []

(16) 17:45-18:00


Zhiyun YU


China   University of Petroleum, Beijing, China

Diagenesis   and Genetic Mechanism of Shale Reservoir of the Es4U Member in the Dongying   Sag []

(17)   18:00-18:15


Lexin YUAN


Southwest   Petroleum University, China

Paleoenvironmental   response and organic matter enrichment mechanism of the Upper Permian shale   in the Kaijiang-Liangping Trough under frequent marine intrusion and retreat   []May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-15:20)                               

T4-2(II): Deep and ultra-deep   reservoir and hydrocarbon accumulation


Geneva   Hall

Conveners:   Zezhang SONG, Jian WANG, Lin MA, Ping GAO

Chairman:   Ping GAO

(1) 13:30-13:50

Zezhang SONG

China University of Petroleum,   Beijing, China

Geochemical   characteristics of the paleozoic marine source rocks and ultra-deep   hydrocarbon accumulation mode of the Awati Sag (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Jianfeng   ZHENG

PetroChina Hangzhou Research   Institute of Geology, China

Petrological,   Geochemical and Chronological Features of Dolomites in the Permian Maokou   Formation and Its Constraint on Reservoir Genesis, Central Sichuan Basin,   China

(3) 14:05-14:20

Li DONG

China University of Petroleum,   Beijing, China

Formation   mechanism and reservoir quality evaluation in tight sandstones in a   compressional tectonic setting []

(4) 14:20-14:35

Xiaoheng   DING

China University of Petroleum,   Beijing, China

Characterization   of pore structure and solid bitumen in dolomite reservoir of Dengying   Formation, North Slope of Central Sichuan Palaeo-uplift []

(5) 14:35-14:50

Qizhang FAN

China University of Geosciences,   Beijing, China

Effects of   residual bitumen on the nanopore development of shales: New insights from   stepwise thermal simulation experiments on Type Ⅱa and Type Ⅱb kerogen shales   []


(6) 14:50-15:05

Bingfei GE

China University of Petroleum,   Beijing, China

The Influence   of Deep Hydrothermal Fluids on Hydrocarbon Phase Evolution []


(7) 15:05-15:20

Jingang XIA

Southwest Petroleum University,   China

Reservoir   development characteristics and main controlling factors of the lower part of   Yingshan Formation and Penglaiba Formation in northern Tarim Basin []


 


May 19 (Sunday)  Afternoon  (15:40-17:45)                               


T4-3: Carbonate-evaporite paragenesis system:   palaeogeographic reconstruction and resource implications

Geneva Hall

Conveners: Huaguo WEN, Jintong LIANG, Ping’an HU,   Pei GUO

Chairmen: Huaguo WEN, Jintong LIANG

(8) 15:40-16:00

Ying XIONG

Peking   University, China

Modeling the   impact of evaporites on burial fluid-rock interactions in carbonate   reservoirs (Keynote)

(9) 16:00-16:15

Fei HUO

Southwest   Petroleum University, China

Formation   mechanism of paragenetic assemblage of unconventional tight limestone and   gypsum-salt rock in the Sichuan Basin

(10) 16:15-16:30

Yang LI

Southwest   Petroleum University, China

Research on   dolomitization process in dolomite-evaporite syngenetic system of the   Feixianguan Formation in Sichuan Basin

(11) 16:30-16:45

Oumar Ibrahima KANE

Chengdu   University of Technology, China

Sequence   stratigraphy, sedimentary facies, and hydrocarbon accumulation conditions of   carbonate-evaporite paragenesis system

(12)   16:45-17:00

Taiyuan FAN

Chengdu   University of Technology, China

Reconstructing   the Sedimentary Model of the Longwangmiao Formation in the Sichuan Basin and   adjacent areas: Insights from Lithofacies and Paleogeographic Patterns []


(13) 17:00-17:15


Huachuan JIANG

Chengdu University of Technology,   China

Origin of the dolostone-evaporite paragenetic sequence: A case   study of a potential Lower-Middle Cambrian reservoir in the Sichuan Basin   (South China) []

(14)   17:15-17:30


Yuhan ZENG


Chengdu   University of Technology, China

Selective   Dolomitization of Ooids in the Canglangpu Formation of Cambrian (Series 2)   from North Sichuan Basin []


(15) 17:30-17:45


Huaguo WEN


Chengdu   University of Technology, China


Formation   Processes and Reservoir Implications of Dolomite-Evaporite Paragenetic   Systems


 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-15:20)                               

T4-10(II): Dolomitization and dolomite reservoirs


Kuala   Lumpur Hall


Conveners: Hairuo QING, Daizhao CHEN, Ihsan   AL-AASM

Chairmen: Hairuo QING, Daizhao CHEN, Ihsan   AL-AASM

(1) 13:30-13:50

Daizhao CHEN

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,   China

Uncertainties of deeply-buried   ancient reef-shoal dolostones serving as the reservoirs (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Zhidian XI

Southwest Petroleum University, China

The genesis and development model of   Middle Permian dolomite in Northwest Sichuan Basin []

(3) 14:05-14:20

Rong YANG

Southwest Petroleum University, China

Influence mechanism of large igneous   provinces on the formation of multi-stage dolomite reservoirs: A case study   of the Permian Maokou Formation in eastern Sichuan []

(4) 14:20-14:35

Huiwen HUANG

Exploration and Development Research Institute, PetroChina   Southwest Oil and Gas Field Company, China

Superposition process and formation   pattern of multiple origined dolomitization of the Middle Permian dolomite in   the Western Sichuan Basin

(5) 14:35-14:50

Zhuang CHEN

Southwest Petroleum University, China

Dolomite genesis and pore evolution: A   case study of Changxing-Feixianguan Formation in northeastern Sichuan Basin []

(6) 14:50-15:05

Xinyang HE

Southwest Petroleum University, China

Genetic types and characteristics of   Sinian—Triassic dolomites in the Sichuan Basin, China []

(7) 15:05-15:20

Yi HU

Southwest Petroleum University, China

Multistage dolomitization and coupling   with the ELIP in Southwestern Sichuan Basin, China: Constrain form the U-Pb   dating and geochemistry []

 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (15:40-17:45)                               

T4-12:   Sedimentary metal ore deposits and palaeogeography

Kuala   Lumpur Hall

Conveners: Wenchao YU, Xuefei LIU, Hao YAN,   Giovanni MONGELLI, Yuansheng DU

Chairmen: Hao YAN, Wenchao YU

(8) 15:40-16:00

Hao YAN

China University of Geosciences,   Beijing, China

Expansive mid-Proterozoic oxygenation   of Earths surface environment 1.4 billion   years ago (Keynote)

(9) 16:00-16:15

Wenchao YU

China University of Geosciences,   Wuhan, China

A distinct manganese deposit on a   Middle Permian carbonate platform in South China

(10) 16:15-16:30

Daxing GONG

Institute of Multipurpose Utilization   of Mineral Resources, China Academy of Geological Sciences, China

Lithium-rich clay minerals in   Carboniferous bauxite deposits in Xifeng area, central Guizhou, SW Yangtze   Block, China

(11) 16:30-16:45

Xuerui FU

China University of Geosciences,   Beijing, China

Mineralogy and trace element   geochemistry of the early Cambrian black shale-hosted Zhongcun vanadium   deposit, southern Qinling, China []

(12) 16:45-17:00

Long CHENG

China University of Geosciences, Wuhan, China

The genesis of colloidal pellets in   the Danping Bauxite Deposit in northern Guizhou Province and Estimation of   their formation time []

(13) 17:00-17:15

Youcai SHI

China   University of Petroleum, East China, China

Study   on geological characteristics and metallogenic model of gold deposits in   Liujiazhuang North Ridge, Tongshi, western Shandong []

(14) 17:15-17:30

Lingtong XU

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Genesis and isotopic composition of   manganese-rich deposits in the Mesoproterozoic Gaoyuzhuang Formation, North   China []

(15)   17:30-17:45

Jintao ZHOU

China University of Geosciences,   Wuhan, China

Provenance of the Late Triassic-Early   Jurassic Gano bauxite deposit in Alborz Mountain Chain, northern Iran: A   multi-proxy geochronological approach by detrital zircon and rutile []


May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-17:30)                               

T6-3(II):   Rapid climate changes and environmental crises during the Mesozoic-Cenozoic   hyperthermals

Jiangning Hall

Conveners:   Zhong HAN, Zuoling CHEN, Santanu BANERJEE, Xi CHEN, David B. KEMP

Chairman: Zhong HAN

(1) 13:30-13:45

Yuehan SUN

Chengdu University of Technology,   China

Diversity and systematics of the   marine fossil assemblages in the Sichuan Basin and its implications for   Carnian Pluvial Event []

(2) 13:45-14:00

Bao GUO

Chengdu University of Technology,   China

Conodonts size variations during the   Alaunian-Sevatian boundary (Norian, Upper Triassic) in Baoshan terrane,   Eastern Tethys []

(3) 14:00-14:15

Yixing DU

Chengdu University of Technology,   China

A review of Alaunian-Sevatian   (middle-late Norian, Late Triassic) Warming Event (ASWE)

(4) 14:15-14:35

Yuzhu GE

Chengdu University of Technology,   China

Heterogeneous marine response during   the Toarcian Ocean Anoxic Event (TOAE): a possible relation with storminess (Keynote)

(5) 14:35-14:50

Renping LIU

Southwest Petroleum University, China

Frequent storms and floods indicate   enhanced hydrological cycles during the Early Jurassic Toarcian hyperthermal   intervals: from lacustrine depositions records in the Sichuan Basin []

(6) 14:50-15:05

Shouyi JIANG

China University of Geosciences,   Beijing, China

Extinction of larger benthic   foraminifera and size variations of foraminifera during early Toarcian   environmental crises in South Tibet []

(7) 15:05-15:20

Yubo YANG

Chengdu University of Technology,   China

Strontium isotope evidence for regional   enhanced continental weathering during the early Toarcian in the Tethys   Himalaya []

 

15:20-15:40

 

Break

Chairman: Zuoling CHEN

(8) 15:40-15:55

Wenhan CHEN

Chengdu University of Technology,   China

Large-scale magmatism-driven carbon   release caused the Toarcian Oceanic Anoxic Event

(9) 15:55-16:10

Mikhail ROGOV

Geological Institute of RAS, Russia

Palaeogeographic and stratigraphic   control of glendonite occurrences in the Middle Jurassic-Lower Cretaceous of   Western Siberia

(10) 16:10-16:25

Xing TIAN

Southwest University, China

Lacustrine varves from the “Dinosaur   Pompeii”, Western Liaoning, NE China: insights for seasonal to sub-decadal   paleoclimate variability in the Early Cretaceous

(11) 16:25-16:40

Yiwei XU

Nanjing Institute of Geology and   Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

What can we learn from sedimentary   facies change?—Insights from OAE1a records from SW Iran

(12) 16:40-16:55

Shuai SHI

China University of Geosciences, Beijing,   China

Elevated wildfire frequency during   Cretaceous OAE2 evidenced by PAHs records in Tibetan Himalaya, China []

(13) 16:55-17:10

Mingming MA

Fujian Normal University, China

Terrestrial records of two   hyperthermal events in the Cretaceous-Paleogene boundary suggest different   control mechanisms

(14) 17:10-17:30

Sha LI

Nanjing Institute of Geology and   Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, China

Mercury contents and isotope   compositions across Cretaceous/Paleocene transition in marine and terrestrial   records (Keynote) 

May 19 (Sunday)  Afternoon  (13:30-17:45)                               

T4-11:   Palaeogeography and palaeoenvironments of coal-bearing successions and   related mineral deposits

Xuzhou Hall

Conveners:   Longyi SHAO, Amalia SPINA, Jing LU, Meng LI

Chairmen: Longyi SHAO, Wenchao SHEN

(1) 13:30-13:50

Jason HILTON

University of Birmingham, UK

Normalising fossil plant data for   palaeobiogeography and species richness assessments (Keynote)

(2) 13:50-14:05

Longyi SHAO

China University of Mining and Technology, Beijing, China

Palaeo-wildfires and their impact on   deep-time Earth ecosystems

(3) 14:05-14:20

Bangjun LIU

Hebei University of Engineering, China

Biomarker evidence for high-frequency   palaeowildfires during the Middle Jurassic in the Ordos Basin, Northern China

(4) 14:20-14:35

Wenxu DU

Shandong University of Science and Technology, China

Temporal and spatial evolution of   wildfires during the Jurassic: from regional to global scale []

(5) 14:35-14:50

Jiamin ZHOU

China University of Mining and Technology, Beijing, China

Multi-proxy record of wildfires from   the Middle Jurassic of the Yili Basin, Northwest China and its impact on   palaeoecosystem []

(6) 14:50-15:05

Yangyang HUANG

China University of Mining and Technology, Beijing, China

Extensive carbon cycle between peatland   and vegetation: Insights from high net primary productivity of the Middle   Jurassic in northwestern China []

(7)   15:05-15:20

Guibo ZHENG

Shandong University of Science and Technology, China

Astronomically-forced climate change   control on peatland carbon accumulation rate in the Middle Jurassic: Evidence   from the Xishanyao Formation, Junggar Basin []

(8) 15:20-15:35

Tianchang ZHANG

China University of Mining and Technology, Beijing, China

Astronomical forcing in Eocene   coal-bearing series: A case study of the Eocene Pinghu Formation in Xihu Sag,   East China Sea Shelf Basin []

 

15:35-15:55

 

Break

Chairmen: Jing LU, Bangjun LIU

(9) 15:55-16:15

Jing LU

China University of Mining and   Technology, Beijing, China

Evolution of depositional environment   of the Pliensbachian Stage (Lower Jurassic) coal-bearing series in the Qaidam   Basin, NW China (Keynote)

(10) 16:15-16:30

Wenchao SHEN

Hebei University of Engineering,   China

The role of fluvial and tidal   currents on coal accumulation in a mixed-energy deltaic setting: Pinghu   Formation, Xihu Depression, East China Sea Shelf Basin

(11) 16:30-16:45

Shangying LI

Chang’an University, China

Transformation mechanism of 2:1 type   clay minerals and feldspars into kaolinite

(12) 16:45-17:00

Xiao BIAN

China University of Mining and   Technology, Beijing, China

Fine exploration technology of   Nb-Ta-Zr-Hf-REY-Ga type coal measure critical metals seams based on natural   gamma logging []

(13) 17:00-17:15

Xu GUO

Hebei   University of Engineering, China

Aliphatic hydrocarbon characteristics   and geological significance of the Early Cretaceous coal in Huola Basin []

(14) 17:15-17:30

Lusheng YIN

China University of Mining and   Technology, Beijing, China

Peat swamp palaeoenvironment   perturbations and coal accumulation in Pliensbachian (Early Jurassic) []

(15) 17:30-17:45

Yuting ZHANG

Shandong University of Science and   Technology, China

High-Resolution atmospheric carbon   dioxide concentrations during the Jurassic: Insights from C3 land plants   carbon isotopes []May 20 (Monday)  Morning  (8:30-11:00)                      

T4-4:   Siliciclastic reservoir geology and hydrocarbon exploration

Suzhou Hall

Conveners:   Youbin HE, Yawen LI, Yong ZHOU, Zhijun LI, Yang XIAO, Xiaoyan LI

Chairmen: Youliang JI, Youbin HE

(1) 8:30-8:50

Khairul   Azlan MUSTAPHA

University   Malaya, Malaysia

Paleoenvironmental   reconstruction and sequence biostratigraphy of Miocene   transgressive-regressive sedimentary succession in the Northern JDA, North   Malay Basin (Keynote)  

(2) 8:50-9:05

Ying LIU

China   University of Petroleum, Beijing, China

The   sedimentary characteristics and control of the reservoir of Bashijiqike   Formation in Yingmaili area, KuChe Depression []

(3) 9:05-9:20

Yangyang   ZHANG

Southwest   Petroleum University, China

The genesis   and hydrocarbon enrichment law of tight sandstone reservoirs in the third   member of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the northwestern Sichuan   Basin (China) []

(4) 9:20-9:35

Xinglei QIU

China   University of Petroleum, Beijing, China

Comparison   of reservoir characteristics and main controlling factors of Huagang   Formation in the central inversion structural belt of Xihu Sag []

(5) 9:35-9:50

Jing WANG

Yangtze   University, China

Genetic   Types and Development Models of Thin Sand Bodies of Palaeogene Dongying   Formation in Huanghekou Sag, Bohai Bay Basin []

 

9:50-10:10

 

Break

Chairmen: Youbin HE, Yawen LI, Yong ZHOU, Zhijun   LI, Yang XIAO, Xiaoyan LI

(6) 10:10-10:30

Huilin MA

China University of Petroleum, Beijing, China

Classification and evaluation of   reservoir permeable sand bodies in Xuer gas reservoir in Xinchang area of   western Sichuan (Keynote) []

(7) 10:30-10:45

Tao YANG

Southwest Petroleum University, China

Quantitative classification and   prediction of pore structure in tight sandstone: supervised and unsupervised   machine learning method []

(8) 10:45-11:00

Sheng ZHANG

Yangtze University, China

Petrological and physical   characteristics of the Paleogene tight clastic reservoir in the Huanghekou   depression of the Bozhong area []

 


May 20 (Monday)  Morning  (8:30-10:05)                      

T4-1(II):   Deep-water deposition and petroleum geology

New Delhi Hall

Conveners:   Renchao YANG, Guangyi HU, Benzhong XIAN, Xiaoming ZHAO

Chairmen: Shuxin PAN, Tian YANG

(1) 8:30-8:50

Chao LIANG

China University of Petroleum, East China, China

Water depth-terrigenous input   dynamic equilibrium controls the Eocene lacustrine shale laminae records in   Jiyang depression, Bohai Bay Basin, East China (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Yiming HE

Yangtze University, China

Formation mechanism and evolution of   gravity flow channel: A case study of the Ordovician Lashenzhong Formation   outcrop at western margin of Ordos Basin []

(3) 9:05-9:20

Chenyu WANG

Shandong University of Science and Technology, China

Geochemical characteristics and oil   origin analysis of Neogene Shawan Formation crude oils in the Chepaizi Uplift   []

(4) 9:20-9:35

Chunwei JIANG

Yangtze University, China

Gravity flow sedimentary   characteristics and evolution of the first member of the Ordovician   Lashizhong Formation in the western margin of the Ordos Basin []

(5) 9:35-9:50

Tingyu PU

China University of Petroleum, Beijing, China

Risks and Challenges in the Industrial   Development of Methane Hydrate Resources in the South China Sea []

(6) 9:50-10:05

Xiankun ZHANG

Yangtze University, China

Characteristics and evolution of   deepwater gravity flow deposition in three sections of Ordovician Lashi zhong   Formation in Wuhai City, Inner Mongolia []

 

May 20 (Monday)  Morning  (10:25-11:45)                      

T4-2(III): Deep and ultra-deep   reservoir and hydrocarbon accumulation

New Delhi Hall

Conveners: Zezhang SONG, Jian WANG, Lin MA, Ping   GAO

Chairman: Huajian WANG

(7) 10:25-10:45

Huiyuan XU

PEPRIS, China

Thiophenic compounds as potential   markers for deep and ultra-deep hydrocarbon alteration (Keynote)

(8) 10:45-11:00

Bing LUO

China University of Petroleum, Beijing, China

Analysis of deep to ultra deep oil   and gas exploration practices in the Sichuan basin-Taking the Maokou   formation in central Sichuan as an example []

(9) 11:00-11:15

Xingwang TIAN

China University of Petroleum,   Beijing, China

Analysis of reservoir formation of   utra deep microbial dolomite in large slope areas——Taking the Neoproterozoic   Dengying Formation in the Penglai gas district of central Sichuan as an   example []

(10) 11:15-11:30

Yijie XING

China University of Geosciences,   Beijing, China

Thermodynamic and kinetic behavior of   water vapor adsorption in overmature shale of Lower Cambrian []

(11) 11:30-11:45

Jianqiang ZHANG

China University of Petroleum,   Beijing, China

High productive patterns of coalbed methane   wells and its geological-engineering coupling control in eastern Yunnan and   western Guizhou, China []

 


May 20 (Monday)  Morning  (8:30-11:15)                      

T7-2:   Seismic sedimentology and its application in palaeogeographic reconstruction

Beijing Hall

Conveners:   Xiaomin ZHU, Chengyan LIN, Hongtao ZHU, Huaqing LIU, Hongliu ZENG

Chairmen: Xiaomin ZHU, Zhiwei ZENG, Zhaohui XU

(1) 8:30-8:50

Zhiwei ZENG

China University of Geosciences, Wuhan, China

Applying seismic sedimentology for   high-resolution anatomy of fluvial-deltaic systems in a complex strike-slip   fault zone: Implications for reservoir prediction (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Wenjuan YUAN

Huabei Oilfield Company, China

Sedimentary Evolution of Fan-delta   based on Seismic Sedimentology: a case Study of P-K Formation in the Southern   Depression of B Basin, Central Africa

(3) 9:05-9:20

Hong XIAO

Exploration and Development Research institute of PetroChina   Huabei Oilfield Company

The Application of Seismic   Sedimentology in P Area of the B Basin, Central Africa

(4) 9:20-9:35

Hongkui CHEN

China University of Petroleum, Beijing, China

Sequence stratigraphic framework and   sedimentary system distribution of the Lower Cretaceous Kedeni Formation in   eastern depression of Doseo Basin, Chad []

(5) 9:35-9:50

Fenglei LI

China University of Petroleum, East China, China

Research and application of thin   interbed sand-bodies sedimentary reservoir prediction technology in the   middle third member of the Eocene Shahejie Formation in Niuzhuang Area []

 

9:50-10:10

 

Break

Chairmen: Xiaomin ZHU, Zhiwei ZENG, Zhaohui XU

(6) 10:10-10:30

Zhaohui XU

RIPED, CNPC, China

Application of S-wave 3D seismic   sedimentology to study sedimentary facies and reservoirs in a biogas-bearing   area: A case study on the Pleistocene Qigequan Formation in Sanhu Depression,   Qaidam Basin, NW China (Keynote)

(7) 10:30-10:45

Ruixing ZHAO

China University of Petroleum, Beijing, China

Study on Seismic Sedimentology of the   Second Member of Dongying Formation in Gubei-Zhuangxi Area in Zhanhua Sag []

(8) 10:45-11:00

Shimin LIU

Southwest Petroleum University, China

Fine seismic prediction of the upper   burr facies of Deng2 Member in Penglai gas area, Sichuan Basin based on   seismic data mining method []

(9) 11:00-11:15

Xiaojun ZUO

Exploration and Development Research Institute, Tarim Oilfield   Company, PetroChina, China

Application of no-well seismic   calibration technique in the study of lithofacies paleogeography of   ultra-deep ancient strata — A case study of Nanhua-Sinian in Tarim Basin


May 20 (Monday)  Morning  (8:30-11:25)                      

T7-3:   Well-logging sedimentology and palaeoenvironment

Wuxi Hall

Conveners:   Guiwen WANG, Jianping YAN, Jin LAI

Chairmen: Guiwen WANG, Jianping YAN, Jin Lai

(1) 8:30-8:50

Feng PAN

SLB, China

Identifying the Mass Transportation   Deposit from Longmaxi Black Shale by Using the Borehole Image Well Log Data (Keynote)  

(2) 8:50-9:05

Xiaorui TANG

China University of Petroleum, Beijing, China

Logging evaluation and controlling   factors of high-quality bauxite reservoir in the Benxi Formation of Linxing-Shenfu   block, Ordos Basin []

(3) 9:05-9:20

Yufei REN

Southwest Petroleum University, China

NMR inversion method for grain size of complex   clastic rocks based on diagenetic petrography -- Lingshui Formation in the BD   of the Qiongdongnan Basin as an example []

(4) 9:20-9:35

Chen QIU

Southwest Petroleum University, China

Sedimentary microfacies division and   logging identification of Ordovician Wufeng-Silurian Longmaxi shale in Luzhou   area, Sichuan Basin []

(5) 9:35-9:50

Jingchao LUO

Southwest Petroleum University, China

Investigation of pore structure   characteristics in marine deep-water high-temperature and high-pressure   sandstone: A case study in the Ledong area, Yinggehai Basin []

(6) 9:50-10:05

Lin LIU

Southwest Petroleum University, China

Fluid mobility evaluation of deep tight   sandstone reservoirs: Distribution characteristics, controlling factors and   prediction model []

 

10:05-10:25

 

Break

Chairmen: Guiwen   WANG, Jianping YAN, Jin LAI

(7) 10:25-10:40

Haiyu LIN

Southwest Petroleum University, China

In-situ stress logging evaluation of   transitional shale formation []

(8) 10:40-10:55

Shixiang JIAO

Southwest Petroleum University, China

Shale Lithofacies Identification Based   on the Transformer Model: A Case Study of the Lianggaoshan Formation in the   Sichuan Basin []

(9) 10:55-11:10

Lisha HUANG

Southwest Petroleum University, China

Resistivity difference factors and gas   distribution of shale from Wufeng-Longmaxi Formation in Changning area,   southern Sichuan []

(10) 11:10-11:25

Liang HE

Southwest Petroleum University, China

A lithofacies Identification Method   Based on Low Order Probability Functions and Machine Learning Algorithms: A   Case Study of Permian Volcanic Rocks in Western Sichuan []

 


May 20 (Monday)  Morning  (8:30-11:45)                      

T6-1:   Reading the records of event deposits: processes, mechanisms and implications

Lishui Hall

Conveners:   Yin LU, Massimo MORETTI, Tian YANG, Qiliang SUN, Renchao YANG

Chairmen: Yin LU, Massimo MORETTI, Tian YANG

(1) 8:30-8:50

Min CHEN

Third Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources,   China

Microfossil Records of Modern   Typhoons along the Coast of China (Keynote)

(2) 8:50-9:05

Tian YANG

Chengdu University of Technology, China

Reveal paleo earthquake from turbidite,   possible or impossible?

(3) 9:05-9:20

Xinsong ZHANG

Fuzhou University, China

Basin-fill and hyperpycnites in small   tectonically active setting: the Silurian Kekexiongkuduke Formation (Western   Junggar, NW China) in an island-arc and the Bantou Formation (Fujian, SE   China) in a rift lake

(4) 9:20-9:35

Yan MENG

China University of Mining and Technology, China

Soft-sediment deformation structures   and occurrence frequency of palaeoearthquake in the Neoproterozoic Niyuan   Formation in Xuzhou, Jiangsu Province, China []

(5) 9:35-9:50

Yin LU

Tongji University, China

A new approach to identifying   earthquake-triggered deposits

 

9:50-10:10

 

Break

Chairmen: Massimo MORETTI, Qiliang SUN, Renchao   YANG

(6) 10:10-10:30

Xiangbo LI

PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development-Northwest,   China

The Carnian Pluvial Episode (late   Triassic) in northeastern Tethys: Lacustrine sedimentary records, petroleum   geological significance from the Yanchang Formation, Ordos Basin, central   China (Keynote)

(7) 10:30-10:45

Wenqi PAN

Qinghai University, China

Provenance   of the He 8 Member of the Shihezi Formation, Up-per Paleozoic, Ordos Basin,   China: evidence from the heavy mineral, paleocurrent, detrital zircon   geochronology, and Hf isotopes []

(8) 10:45-11:00

Jianquan YI

Southwest Petroleum University, China